STATUT

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

w Grupie

Stan na dzień 1 lutego 2017 r.

 

( tekst ujednolicony )

 

 

Podstawa prawna:

-         Art. 60. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r.. poz. 2156 z późniejszymi zmianami).

-         Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 624) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

     -    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2015 r. w  

          w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

          i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach   

         publicznych (Dz. U., poz. 843).

 

 

 

 

Uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

w dniu 31 sierpnia 1999 roku.

Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców

w dniu 30 sierpnia 1999 r.

Zaopiniowany pozytywnie przez Samorząd Uczniowski

 w dniu 18 czerwca 1999 r.

 

Ostatnia nowelizacja dokonana w dniu 5 grudnia 2016 r.

 

STATUT SZKOŁY

 

§1. Nazwa szkoły

 

1.1. Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie.

1.2. Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie)

1.3. Nazwa szkoły jest używana w  pełnym brzmieniu. Na pieczątkach może być używany skrót nazwy, tj, Szkoła Podstawowa w Grupie.

1.4. (uchylono)

1.5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dragacz.

1.6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

1.7.  Nauka trwa 6 lat.

1.8. Od 1 września 2016 r. w budynku pod adresem Bratwin 26 są prowadzone zajęcia zamiejscowych oddziałów przedszkolnych i szkolnych.

 

§2. Cele i zadania szkoły

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie

Wykorzystując położenie szkoły, jako priorytetowy cel pracy dydaktycznej i wychowawczej przyjmuje się kierunek proekologiczny.

 

2.1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania    świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez:

      a)  oddziały wychowania przedszkolnego

     b)   organizowanie zajęć z wewnętrznym podziałem na dwa cykle dydaktyczne:       nauczanie zintegrowane w klasach I-III i nauczanie blokowe w klasach IV-VI wg obowiązujących programów nauczania, programu wychowawczego i ramowych planów nauczania

        W klasach I-III zajęcia prowadzi nauczyciel wg ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerwy do aktywności uczniów, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

      c)   umożliwia uczniom, wymagającym specjalnej troski, pobieranie nauki wg programu szkoły specjalnej w szkole, nauczanie zindywidualizowane, indywidualne oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,

       d)  organizowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach możliwości  kadrowych i finansowych,

e)     umożliwia uczniom udział w zajęciach organizowanych poza szkołą.

2.2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia głównie poprzez:

       a)  udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

       b)  koordynację działania pedagoga szkolnego i współpracę z rejonową   Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

2.3. Szkoła Podstawowa w Grupie umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury poprzez:

        a)  eksponowanie tradycji i kultury, historii regionalnej w działalności podstawowej i pozalekcyjnej ( imprezy tematyczne, wycieczki krajoznawcze, koła zainteresowań ), wykorzystanie opracowań dotyczących regionu,

        b)  umożliwienie powszechnego udziału w lekcjach religii wyznania rzymsko-katolickiego z zachowaniem zasad tolerancji,

         c)  umożliwienie uczniom innych wyznań i niewierzącym korzystania z nauki religii lub etyki na wniosek rodziców za zgodą organu prowadzącego szkołę.

2.4. W zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, indywidualizacji i rozwijania    zainteresowań i uzdolnień szkoła zapewnia:

        a)  nauczycieli specjalistów do pełnej realizacji programu nauczania,

        b)  doradztwo psychologiczne i pedagogiczne nauczycieli i wychowawców pod kierunkiem szkolnego pedagoga, a w szczególności:

-   wczesne rozpoznawanie potrzeb w zakresie pomocy dydaktycznej i psychologicznej uczniów,

-   organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w miarę posiadanych środków,

-   organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,

-   kierowanie uczniów do dostępnych form kształcenia indywidualnego i specjalnego,

-   włączanie uczniów nauczanych indywidualnie i niepełnosprawnych do uczestnictwa w życiu klasy i szkoły,

-   włączanie uczniów z zaburzeniami zachowania do grup wychowawczo- terapeutycznych prowadzonych przez pedagoga szkolnego,

-   kierowanie uczniów z zaburzeniami mowy na zajęcia logopedyczne,

c)  rozwijanie zainteresowań i wykorzystanie uzdolnień uczniów poprzez:

-   tworzenie kół zainteresowań na miarę posiadanych środków,

-   przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych i sprawnościowych,

-   unowocześnianie i wzbogacanie środków dydaktycznych,

-   umożliwianie uczniom organizowania szkolnych turniejów wiedzy, sprawności, umiejętności.

2.5. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne i zgodne z wymogami higieny warunki nauki we wszystkich formach organizowanych przez nią zajęć, a w   szczególności:

a) przestrzeganie zasad BHP w pracy umysłowej uczniów i nauczycieli,

b) dostosowanie izb lekcyjnych i sprzętu do przyjętych norm i wymogów BHP,

c) organizowanie przerw międzylekcyjnych w grupach wiekowych, na poszczególnych kondygnacjach, boisku, świetlicy pod nadzorem nauczycieli dyżurnych z uwzględnieniem następujących zasad organizacyjno-porządkowych:

-   dyżur pełnią nauczyciele wg harmonogramu opracowywanego na początku roku szkolnego i II półrocza,

-   przerwy w klasach I-III regulowane są przez wychowawców i oni są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów,

-   dyżur nauczycieli rozpoczyna się o godz. 740 i trwa do ostatniej przerwy międzylekcyjnej,

-   nauczyciele dyżurni nadzorują i współorganizują zajęcia rekreacyjne w czasie przerw,

-   dyżurów nie pełnią nauczyciele sprawujący funkcje kierownicze, nauczyciele biblioteki, pedagog szkolny, nauczyciele świetlicy, kobiety w zaawansowanej ciąży oraz nauczyciele posiadający zwolnienie lekarskie z dyżuru,

- nauczyciele, prowadzący zajęcia, podczas których może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa dziecka, obowiązani są zapoznać uczniów z zasadami BHP i zobowiązać do ich przestrzegania.

  Odpowiedzialność nauczyciela obejmuje czas od dzwonka na lekcję do dzwonka kończącego lekcję.

  Nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik szkoły, który zauważył lub dowiedział się o wypadku, jest obowiązany postępować zgodnie z przepisami zawartymi w procedurze z dnia 02.09.2005r

Wychowawca jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić o wypadku rodziców ( prawnych opiekunów ) poszkodowanego ucznia lub osobę sprawującą nad nim opiekę.

 e)  zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zajęć nadobowiązkowych w    czasie wyznaczonym na ich prowadzenie,

f)  w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie pozostają pod nadzorem osób do tego upoważnionych,

g)   pełną opiekę nad wszystkimi  uczestnikami wycieczek organizowanych przez  szkołę, w czasie od chwili wyznaczonej zbiórki do momentu rozwiązania wycieczki,

 Opiekunami podczas wycieczki są nauczyciele, a ich łączna liczba musi zapewnić pełne bezpieczeństwo.

h)  przy wyjściu poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne powinien być zapewniony  1 opiekun dla grupy 30 uczniów; przy wyjeździe z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony 1 opiekun dla grupy 15 uczniów,

i)  zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach publicznych  poprzez:

-   wskazanie uczniom klas pierwszych bezpiecznej drogi do szkoły w pierwszych  dniach nauki,

-   systematyczne zaznajamianie z przepisami ruchu drogowego na lekcjach techniki,

-  organizowanie różnych form pracy na lekcjach techniki i wychowania fizycznego sprzyjających podnoszeniu umiejętności poruszania się po drogach,

-   przygotowanie uczniów do uzyskania karty rowerowej lub motorowerowej,

j)  umożliwienie uczniom z wadami ruchu, wzroku i słuchu przebywania w czasie  przerw w izbach lekcyjnych lub w świetlicy,

-   umieszczanie blisko nauczycieli i tablicy uczniów niedowidzących i niedosłyszących,

-   objęcie poszerzoną opieką medyczną i wychowawczą uczniów z grup dyspanseryjnych,

k) zapewnienie uczniom warunków do spożycia co najmniej jednego ciepłego   posiłku w świetlicy szkolnej,

l)  utrzymanie kuchni i urządzeń sanitarnych w pełnej sprawności i w stałej czystości,

    m)  niesienie pomocy materialnej i szczególnej troski uczniom z rodzin niepełnych,  zagrożonych alkoholizmem i demoralizacją oraz o niskim statusie materialnym w formie:

-   przydzielania stałej pomocy w żywieniu prowadzonym przez szkołę,

-   inicjowania przydzielania zapomóg przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

-   opiniowanie wniosków rodziców o pomoc materialną,

2.6. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i   zasad określonych w ustawie, stwarzając:

-   możliwość współdziałania rodziców z radą pedagogiczną i      uczniami,

-   możliwość autentycznej samorządności uczniów w ramach grup wiekowych, klas i szkoły,

-   możliwość współuczestniczenia władz lokalnych w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych.

 2.7. Powierzanie wychowawstw:

a)     Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

    Na czas nieobecności wychowawcy opiekę nad klasą sprawuje wychowawca  zastępczy, również uczący w danym oddziale.

b)     Nauczycieli wychowawców klas ustala dyrektor szkoły, przestrzegając zasady, by liczebność uczniów  w oddziałach była zbliżona.

c)     W klasach I-III zachowuje się kontynuację wychowawstw przez nauczycieli uczących w tych oddziałach.

d)     Dopuszcza się możliwość przeniesień uczniów do oddziałów równoległych w klasach I-III, przestrzegając następującego trybu:

-   umotywowany wniosek ( ustny lub pisemny ) zgłaszają rodzice do dyrektora szkoły,

-   wniosek uzyska pozytywną opinię dyrektora i akceptację zainteresowanych wychowawców,

-   przeniesienie następuje z początkiem semestru.

e)     Zmiana wychowawcy w klasach I-III może nastąpić z inicjatywy dyrektora szkoły w przypadku zmiany organizacji pracy szkoły.

f)      Zmianę wychowawcy w klasach I-III dokonuje się po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.

g)     Przydziału wychowawstw w klasach IV-VI dokonuje dyrektor szkoły, przestrzegając zasady zachowania ciągłości wychowawczej, uwzględniając możliwości organizacyjne i kadrowe.

h)  Dopuszcza się możliwość przeniesień uczniów w oddziałach równoległych wszystkich klas IV-VI wg zasad określonych w pkt d.

i)   Dopuszcza się możliwość zmiany wychowawcy we wszystkich klasach IV-VI wg następującego trybu:

-   propozycję zmiany musi poprzeć bezwzględna większość rodziców i uczniów zainteresowanego oddziału na wspólnym zebraniu z udziałem przedstawiciela dyrekcji szkoły,

-   przyjęty wniosek opiniuje rada pedagogiczna na najbliższym posiedzeniu,

-   po zaopiniowaniu dyrektor dokonuje zmiany, która obowiązuje od początku nowego semestru lub roku szkolnego,

-   dyrektor szkoły informuje zainteresowanych o negatywnie rozpatrzonym wniosku, podając motywację,

-   w ciągu roku szkolnego może nastąpić tylko jedna zmiana wychowawcy.

j)  Zmiany wychowawcy może dokonać dyrektor szkoły uwzględniając sytuację   kadrową w szkole.

2.8.  (uchylono)

 

                                  §3. Kompetencje organów szkoły

 

3.1. Dyrektor szkoły

3.1.1. Do obowiązków dyrektora należy:

a)  opracowanie dokumentów programowo- organizacyjnych szkoły ( roczny plan pracy ), szkolnego planu nauczania, arkusza organizacyjnego szkoły, regulaminu szkoły, tygodniowego rozkładu zajęć, planu nadzoru pedagogicznego,

b)  opracowanie zakresów obowiązków pracowników niepedagogicznych szkoły,

c)  dobór kadry pedagogicznej oraz zatrudnienie jej,

d)  zatrudnienie pracowników obsługi i administracji,

 e)  opracowanie regulaminów nagradzania nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz regulaminu przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego,

f)  przyjmowanie uczniów i prowadzenie ich spraw w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz kontrola spełniania obowiązku szkolnego,

g) stwarzanie warunków do opieki nad dziećmi oraz do ich rozwoju,

h)    współpraca z samorządem uczniowskim w zakresie ustalania potrzeb uczniów, opiniowania pracy nauczycieli,

      i)  zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki,

j)  pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, ocenianie kadry pedagogicznej,

k)     gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,

l)        hospitowanie, przynajmniej jeden raz w roku szkolnym, każdego nauczyciela   (omówienie wniosków i spostrzeżeń z hospitacji powinno nastąpić w dniu jej przeprowadzenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach najpóźniej w ciągu 3 dni po jej przeprowadzeniu),

m)  organizowanie współdziałania z radą rodziców, poprzez zapewnienie:

- pełnego przepływu informacji na zebraniach rady rodziców, klasowych i  ogólnoszkolnych,

-   możliwości składania wniosków do innych organów szkoły i organu     prowadzącego szkołę,

-  rozwiązywania konfliktów,

n) dbałość o powierzone mienie szkoły i realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

o) wnioskowanie do organu prowadzącego szkołę w sprawie rozwoju bazy materiałowo-technicznej,

p) realizowanie zarządzeń organu prowadzącego szkołę oraz uchwał rady   pedagogicznej zgodnych z jej kompetencjami,

q) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,  wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego,

   r) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu oraz egzaminów poprawkowych , klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych,

   s) organizuje na terenie szkoły obrót używanymi podręcznikami.

3.1.2. Dyrektor ma prawo do:

a)     wydawania poleceń służbowych ustnych i pisemnych wszystkim pracownikom szkoły,

b)     zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły,

c)     nagradzania pracowników zgodnie z regulaminami wewnętrznymi,

d)     formalnej oceny nauczycieli i innych pracowników,

e)     decydowania o wewnętrznej organizacji szkoły i bieżącego jej funkcjonowania,

f)      wykorzystania wg swojego uznania, po konsultacji z radą pedagogiczną, środków finansowych przyznanych na działalność szkoły,

g)     reprezentowania szkoły na zewnątrz i podpisywania dokumentów oraz korespondencji.

3.1.3. Dyrektor szkoły  odpowiada za:

a)     poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz za opiekę nad uczniami,

b)     zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i statutu,

c)     bezpieczeństwo osób przebywających na terenie szkoły i na zajęciach poza szkołą oraz stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej,

d)     prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami,

e)     prawidłową gospodarkę środkami finansowymi przyznanymi szkole.

3.1.4. Dyrektor szkoły powołuje wicedyrektora po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego szkołę, któremu przydziela:

a)     nadzór wewnętrzny nad częścią nauczycieli i pedagoga szkolnego, biblioteki uwzględniając kwalifikacje i predyspozycje,

b)     nadzór i koordynację pracy wychowawczo-opiekuńczej,

c)     opracowanie i zmiany tygodniowego rozkładu zajęć,

d)     wyznaczanie doraźnych zastępstw za nieobecnych w pracy nauczycieli,

e)     rozliczanie przepracowanych godzin ponadwymiarowych,

f)      współdziałanie szkoły z pozaszkolnymi placówkami kulturalno-opiekuńczymi,

g)     wypełnianie kompetencji dyrektora w czasie jego nieobecności,

3.1.5. (uchylono)

3.1.6 Dyrektor powołuje spośród rady pedagogicznej liderów zespołów przedmiotowo-metodycznych, lidera WDN, lidera zespołu wychowawczego oraz lidera WSO 

 

3.2. Rada Pedagogiczna

3.2.1.Działa wg określonego regulaminu wewnętrznego:

a)     uchwala statut szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski,

b)     zatwierdza plany pracy szkoły,

c)     podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

d)     podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

e)     ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

f)      uchwala szkolny zestaw programów nauczania i zestaw podręczników,

g)     przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i opiniuje je,

h)    występuje do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole,

i)       opiniuje organizację pracy szkoły i projekt planu finansowego szkoły, 

j)       opiniuje propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

k)     opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

3.2.2      Wszystkie akty rady pedagogicznej mają postać uchwał i są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków,

3.2.3      Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane,

3.2.4      Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania tych spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,

3.2.5      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

 

3.3. Rada Rodziców

3.3.1. Organizuje działalność wynikającą z własnego regulaminu.

3.3.2. Opiniuje statut szkoły, wewnętrzny system oceniania.

3.3.3. Uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy i program profilaktyki szkoły,

3.3.4. Wspiera radę pedagogiczną w wychowaniu, opiece i kształceniu uczniów.

3.3.5. Ma prawo występowania do organów szkoły i organu prowadzącego szkołę    oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

3.3.6.   Ma prawo uczestniczenia w szkoleniowych i analitycznych posiedzeniach rady pedagogicznej oraz posiedzeniach dotyczących spraw współdziałania organów szkoły

3.3.7.   Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

3.3.8.   Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

3.3.9.   Opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązujący od kolejnego roku szkolnego.

3.3.10.        Gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

   

 

3.4. Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski tworzą reprezentanci ogółu uczniów wybierani w głosowaniu tajnym i powszechnym (głosy uczniów są równe).

     3.4.1. Posiada własny regulamin działalności zgodny ze statutem szkoły,

3.4.2.   Ma prawo przedstawiania wniosków - propozycji i opinii na posiedzeniach rady pedagogicznej oraz zebraniach rady rodziców,

3.4.3.   Wybiera nauczyciela pełniącego rolę opiekuna.

 

 

§ 4. Współdziałanie rodziców i nauczycieli w sprawie wychowania i kształcenia

4.1. Dyrektor szkoły i wychowawcy na zebraniu rad klasowych prezentują aktualne regulaminy oceniania, klasyfikowania i promowania oraz zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

4.2 . Dyrektor szkoły na zebraniu ogólnym przedstawia rodzicom zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze szkoły na każdy rok.

4.3 . Wychowawcy klas na zebraniach klasowych, w rozmowach indywidualnych oraz podczas wspólnie ustalonych dyżurów nauczycielskich      informują rodziców o zachowaniu, postępach w nauce, osiągnięciach ich dzieci i przyczynach trudności.

4.4 . Na zebraniach klasowych wychowawcy i nauczyciele wszystkich przedmiotów  informują o zadaniach i zamierzeniach wychowawczych i dydaktycznych klas oraz przedstawiają wymagania na poszczególne oceny.

4.5 . Rodzice mają prawo zgłaszania wniosków, propozycji i uwag dotyczących życia wewnętrznego klas i szkoły do wychowawców, dyrekcji szkoły i  rady rodziców w formie ustnych lub pisemnych wniosków.

4.6  .Zebrania informacyjne dla rodziców organizuje:

-   dyrektor szkoły 3 razy w roku,

-   wychowawca klasy obowiązkowo  we wrześniu i w miarę potrzeb,

-   rady klasowe w miarę potrzeb,

 

4.7. Szkoła zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach jego kompetencji określonych w regulaminach.

4.8. Sytuacje konfliktowe między organami szkoły rozwiązuje w pierwszej kolejności dyrektor szkoły, korzystając z opinii pozostałych organów,

4.9. W przypadku , gdy sposób rozwiązania konfliktu nie zadowoli stron, należy odwołać się do Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, których przedstawiciele wraz z dyrektorem szkoły rozstrzygną odwołanie  w ciągu 7 dni.

4.10. Sprawdziany i prace klasowe są przechowywane w szkole do końca roku szkolnego i udostępniane rodzicom do wglądu na ternie szkoły po uprzednim umówieniu się rodzica z nauczycielem za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

 

 

 § 5.  Organizacja nauczania, wychowania i opieki

 

5.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

5.2. W arkuszu organizacji umieszcza się  w szczególności liczbę pracowników szkoły , w tym pracowników zajmujących  stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

5.3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizacje obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

5.4. Szkoła jest placówka feryjną. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

5.5. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania, zgodnie z obowiązującymi programami nauczania i ramowym planem nauczania.

    a)  Ilość oddziałów klasowych uzależniona jest od ilości uczniów.

    b)  Liczba uczniów w oddziałach klas I-III wynosi do 25, a w klasach IV-VI do 28.

    c)  W klasach IV - VI oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i zajęć komputerowych, jeśli liczy powyżej 24 uczniów. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 25 uczniów oraz w klasach I - III można dokonać podziału na grupy za zgodą organu prowadzącego szkołę lub jeśli wynika to z odrębnych przepisów.

     d) Zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV - VI prowadzone są w grupach  liczących od 12 do 26 uczniów. Za zgodą organu prowadzącego szkoła może tworzyć oddziały usportowione.

5.6. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, higieny pracy oraz warunków lokalowych.

        Czas trwania zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny dzienny plan zajęć.

5.7. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne i w toku których odbywa    się nauczanie przedmiotowe, edukacja wczesnoszkolna.  Zajęcia edukacyjne trwają 45 minut ( w klasach IV-VI ).

5.8 . Liczba uczestników gimnastyki korekcyjnej nie powinna przekroczyć 12 osób.

5.9 . Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów wyższych szkół kształcących nauczycieli na praktyki na podstawie umów.

5.10   Przy szkole są utworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

a)     Zajęcia oddziałów przedszkolnych prowadzone są w oddzielnym skrzydle budynku szkolnego.

b)     Dzieci z oddziałów przedszkolnych korzystają z ciepłej herbaty oraz obiadów w świetlicy szkolnej.

c)      Nauczyciele oddziałów przedszkolnych wchodzą w skład Rady Pedagogicznej szkoły i realizują jej zadania zgodnie z regulaminem pracy Rady Pedagogicznej.

d)     Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) w oddziałach przedszkolnych mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

5.11        Szkoła zabezpiecza oddzielne pomieszczenia dla:

a)      pielęgniarki szkolnej,

b)      nauczyciela pedagoga,

c)      nauczyciela bibliotekarza,

d)      świetlicy szkolnej i wychowawczo- integracyjnej,

e)      szatni,

f)       archiwum,

g)      pracowni komputerowej,

h)     gabinetu logopedycznego,

        i)    izby pamięci i tradycji 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich.

        j)    spotkań indywidualnych z rodzicami

         

§ 6. Świetlica szkolna

 

6.1 . Szkoła prowadzi świetlicę szkolną w godzinach od 700 do 1600.

6.2 .W świetlicy sprawowana jest opieka wychowawcza nad uczniami dowożonymi, dojeżdżającymi i miejscowymi z klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych.

6.3 .Świetlica organizuje dożywianie w formie ciepłego napoju i obiadu.

6.4 .Z obiadu korzystać mogą pracownicy szkoły za pełną odpłatnością.

6.5 .Odpłatność uczniów uzależniona jest od ich warunków materialnych,

6.6 .Środki na żywienie  gromadzone są z pełnej odpłatności rodziców i budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

6.7. Wychowawca świetlicy:

-   opracowuje roczny plan pracy świetlicy i prowadzi dokumentację,

-   prowadzi zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z dziećmi w ramach należnego pensum,

-   kieruje kwalifikowaniem dzieci do wszystkich form opieki i pomocy w ramach świetlicy,

-   składa informacje i sprawozdania o pracy w świetlicy,

-   prowadzi zeszyt spostrzeżeń dotyczący zachowania uczniów podczas ich pobytu w świetlicy,

-   jest członkiem zespołu wychowawczego,

6.8. Zajęcia świetlicowe organizowane są w miarę potrzeb i podczas rekolekcji          wielkopostnych.

6.9. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.

6.10. Pracownicy świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają roczne sprawozdania ze swojej działalności na posiedzeniach rady.

 

§ 7.  Biblioteka szkolna

 

7.1. Szkoła prowadzi bibliotekę szkolną.

7.2. Lokal biblioteki posiada trzy pomieszczenia z księgozbiorem dla klas I – III,  klas IV – VI i dla dorosłych.

7.3. Biblioteka umożliwia dostęp do księgozbioru wszystkim czytelnikom.

7.4. W ramach pracy nauczyciel bibliotekarz zabezpiecza:

-     udostępnianie księgozbiorów i innych źródeł informacji,

-   tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

-   rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

-   organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

-     udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych oraz o  nowościach,

-     rozmowy z czytelnikami o książkach,

-    zajęcia z edukacji i medialnej,

-     pracę z aktywem bibliotecznym w kierunku inspirowania i popularyzowania  czytelnictwa,

-     informowanie rady pedagogicznej o czytelnictwie uczniów.

7.5. Nauczyciel bibliotekarz:

-   gromadzi, ewidencjonuje, opracowuje, konserwuje i przeprowadza selekcję  zbiorów,

-   prowadzi zapis wypożyczeń, sprawozdawczość i inną obowiązującą dokumentację,

-   przeprowadza kontrolę księgozbioru i uzgadnia stan majątkowy z księgowością,

-   przedkłada radzie pedagogicznej sprawozdania roczne i ponosi odpowiedzialność materialną za stan majątkowy i za dokumentację pracy.

7.6. Biblioteka udostępnia swoje zbiory czytelnikom spoza szkoły.

7.7. Biblioteka gromadzi też kasety magnetofonowe, wideo, dyski CD.

 7.8. Uczniowie klas I – III korzystają z biblioteki w godzinach uzgodnionych     przez bibliotekarza i wychowawcę na początku roku szkolnego.

7.9. Uczniowie klas IV – VI korzystają z biblioteki w czasie przerw   międzylekcyjnych i po zakończonych lekcjach lub przed lekcjami.

7.10. Dorośli korzystają z zasobów biblioteki dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych

7.11. Nauczyciele korzystają z biblioteki przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć edukacyjnych.

7.12. Uczniowie i nauczyciele korzystają Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej według regulaminu.

 

§ 8.  Pedagog szkolny

 

8.1 . W szkole pracuje nauczyciel pedagog, który:

a)     diagnozuje sytuację wychowawczą w celu wspierania rozwoju ucznia,

b)     uczestniczy w pracach zespołu wychowawczego,

c)     udziela poradnictwa indywidualnego uczniom i ich rodzicom,

d)     prowadzi zajęcia edukacyjno-terapeutyczne i wychowawczo- profilaktyczne

e)     przygotowuje dokumentację do badań w Poradni Psychologiczno -        Pedagogicznej,

f)      wspomaga wychowawców i nauczycieli w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb i trudności uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych,

g)     opracowuje program pedagogizacji rodziców na zebrania ogólne i klasowe,

h)    przeprowadza pedagogizacje rodziców  w szkole,

i)       opracowuje dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska program profilaktyki, który uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego,

j)       określa na podstawie opinii lub orzeczenia PPP formy i sposoby udzielania uczniom, w tym szczególnie uzdolnionym, pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

k)     podejmuje działania profilaktyczno – wychowawcze wynikające z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, we współpracy z rodzicami  i nauczycielami.

l)       działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

 

 

§ 9. Nauczyciele i inni pracownicy szkolni

 

9.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz palacza  centralnego ogrzewania ( na okres sezonu grzewczego- w budynku oddziałów zamiejscowych: Bratwin 26 ).

9.2. Nauczyciele zatrudniani są na podstawie karty nauczyciela oraz ramowych planów nauczania zastosowanych w arkuszu organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w szkole są posiadane kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkole podstawowej.

9.3. Pracownicy niepedagogiczni w szkole zatrudniani są na podstawie umowy o pracę.

W celu zapewnienia uczniom warunków bezpieczeństwa pracownicy ci w wykonywaniu swoich zadań służbowych uwzględniają:

- sprawną organizację pracy oraz sumienne wykonywanie prac i zadań wpływających na stan bezpieczeństwa uczniów

- przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp

- reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych zachowań uczniów poprzez zgłaszanie tych zachowań dyrektorowi lub nauczycielom

- odpowiedzialne pełnienie dyżurów na łączniku- przy toaletach szkolnych

- dbanie o ład i porządek w trakcie zajęć szkolnych na korytarzach i w toaletach

- niewpuszczanie na teren szkoły osób nieuprawnionych.

9.4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół nauczycielski, którego przewodniczącym jest wychowawca klasy. Zadaniem zespołu jest współdziałanie w zakresie nauczania i wychowania oddziału.

9.5. Obowiązkiem nauczyciela jest:

a)     przygotowanie i przedstawienie dyrektorowi szkoły do końca IX planów: zespołów przedmiotowo- metodycznych, grup wiekowych,  pracy kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych,

b)     realizacja programów nauczania, wychowania i opieki w przydzielonych mu klasach,

c)     realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie wychowawczym i planie pracy szkoły,

d)     realizacja uchwał i wniosków rady pedagogicznej,

e)     zapewnienie bezpieczeństwa powierzonym mu uczniom na zajęciach w szkole i poza szkołą,

f)      podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych w dostępnych formach,

g)     dbałość o powierzone pomoce naukowe w procesie lekcyjnym i pełne ich wykorzystanie,

h)    wspieranie rozwoju psychicznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

i)       bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów zgodnie z ich umiejętnościami i przestrzeganie wewnętrznego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania,

j)       pomoc w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych i współpraca w tym zakresie z pedagogiem szkolnym,

k)     przestrzeganie praw uczniów zawartych w Szkolnym Kodeksie oraz Kodeksie Równego Traktowania,

l)       sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

m)  decydowanie o podręcznikach i programach nauczania w porozumieniu z innymi nauczycielami tego samego przedmiotu,

n)    dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów, u których poradnia specjalistyczna stwierdziła specyficzne trudności w uczeniu i zachowaniu  się lub deficyty rozwojowe.

9.6. Nauczyciel odpowiada za:

a)     poziom i wyniki nauczania oraz wychowania,

b)     bezpieczeństwo uczniów w czasie różnych form zajęć organizowanych przez szkołę oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków w tym zakresie,

c)     powierzone i zgromadzone w klasach pomoce naukowe (ponosi materialną odpowiedzialność).

9.7. Nauczyciel ma prawo do:

a)     formułowania autorskich programów nauczania i wychowania, które zatwierdza do realizacji kurator oświaty,

b)     doboru najbardziej wartościowych podręczników i innych materiałów źródłowych w procesie kształcenia oraz doboru programu nauczania,

c)     oceniania uczniów zgodnie z ich postępami i zachowaniem,

d)     pracy i samokształcenia w zespołach przedmiotowo- metodycznych utworzonych zgodnie z potrzebami szkoły,

e)     wnioskowania o ocenę swojej pracy.

§ 10. Wychowawcy klas

 

10.1. Wychowawca klasy sprawuje opiekę nad uczniami powierzonej mu klasy, a w szczególności:

      a) tworzy warunki prawidłowego rozwoju ucznia,

      b) inspiruje i wspomaga działania zespołu klasowego,

      c) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka organizując mu w miarę potrzeb pomoc opiekuńczą i wychowawczą.

10.2. Współdziała z innymi nauczycielami tworzącymi nauczycielski zespół klasowy, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i różnymi trudnościami i niepowodzeniami).

10.3.  Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

10.4.  Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a)     poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

b)     współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec ich dzieci i otrzymywania od nich pomocy  w swoich działaniach,

c)     włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły.

10.5. Organizuje spotkania z rodzicami:

a)     do końca września w celu wyboru rady klasowej, ustalenia kalendarza imprez klasowych, zapoznania z wewnętrznym systemem oceniania i uzgodnienia kierunków działań wychowawczych,

b)     indywidualne w ramach dyżuru nauczycielskiego.

10.6. Wspólnie z uczniami i rodzicami ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

10.7. Zapewnia przepływ informacji między radami klasowymi a radą rodziców oraz innymi organami szkoły.

10.8. Prowadzi niezbędną dokumentację klasy ( dziennik, teczka wychowawcy, zeszyt korespondencji z rodzicami) oraz zobowiązany jest do wypisywania świadectw, opinii o wychowankach oraz arkuszy ocen.

10.8.1 Teczka wychowawcy powinna zawierać:

a)     plan działań wychowawczych,

b)     protokolarz zebrań z rodzicami,

c)     listę uczniów z nr PESEL i oświadczeniem rodziców, iż wyrażają zgodę na udzielenie pomocy dziecku w nagłych wypadkach,

d)     informacje od pedagoga dotyczące dzieci z trudnościami w nauce i zachowaniu,

e)      ankiety dla dzieci i rodziców przeprowadzane wg potrzeb wychowawcy, ich wyniki i opracowanie,

f)      lista nauczycieli- członków zespołu klasowego,

10.9. Raz w miesiącu przekazuje rodzicom pisemną informację w zeszycie korespondencji o wynikach w nauce i postępach w zachowaniu ucznia.

10.10. Raz w miesiącu kontroluje w świetlicy wpisy zawarte w zeszycie spostrzeżeń.

10.11. Informuje rodziców z miesięcznym wyprzedzeniem o zagrożeniu ich dziecka oceną niedostateczną na koniec I i II semestru.

10.12. Ma obowiązek systematycznego i konsekwentnego egzekwowania od ucznia noszenia mundurka.

 

 

 

§ 11. Uczniowie szkoły

 

 

11.1. Rekrutacja zamieszkałych w obwodzie uczniów do szkoły następuje w trybie    realizacji art. 15 i 16 Ustawy o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

11.2. (uchylono)

11.2.a. Dziecko w wieku 6 lat objęte jest obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

11.2.b. W miarę wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych mogą być przyjmowane do nich dzieci w wieku 3,4 i 5 lat.

11.2.c. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, jak też kończące 6 lat na wniosek rodzica jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne.

11.3.  Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie własnym. Dzieci zamieszkałe poza obwodem przyjmowane są do szkoły na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

11.4. (uchylono)

11.5. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

11.6.  Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu   opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

11.7.  Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie przez    dziecko obowiązku szkolnego poza obwodem własnym oraz określić jego warunki.

11.8. Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywa się na podstawie odrębnego regulaminu ustalonego w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

11.9. Zgłoszenia kandydatów do klasy I są przyjmowane w terminie od 1 do 31 marca. Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły do rozpatrzenia zgłoszeń spoza obwodu szkoły rozpoczyna pracę I i II etapu rekrutacyjnego nie później niż do 15 kwietnia. III etap rekrutacyjny zostaje ukończony w dniu 31 sierpnia.

11.10. W I etapie rekrutacyjnym przyjmowani są wszyscy kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły. W II etapie rekrutacyjnym przyjmuje się kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 

L.p

Kryterium

Liczba

punktów

1

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego przy szkole, w której ubiega się o przyjęcie.

3

2

Rodzeństwo kandydata realizuje lub realizowało obowiązek szkolny w placówce, w której składany jest wniosek.

3

3

Kandydat obojga rodziców pracujących zawodowo, objęty obowiązkiem szkolnym.

2

4

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców znajduje się na terenie Gminy Dragacz.

2

5

Dogodne położenie szkoły w stosunku do miejsca zamieszkania.

2

6

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

2

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2

8

Niepełnosprawność kandydata, jednego z jego rodziców lub  rodzeństwa.

2

 

W III etapie rekrutacyjnym dyrektor szkoły przyjmuje uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy nie zostali zgłoszeni do końca marca.

11.11. Zasady postępowania rekrutacyjnego nieujęte w Statucie obowiązują według zapisów ustawy.

 

 

 

 

§ 12. Prawa, obowiązki, nagrody i kary ucznia

12.1.  PRAWA  UCZNIA

12.1.1.Uczeń ma prawo do:

a)     poszanowania swej godności, swego dobrego imienia oraz osobistej własności i prywatności,

b)     organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

c)     do nauki i rozwijania swoich zdolności poprzez uczestnictwo w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

d)     redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

e)     wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

f)      wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych, oraz swobodnego zrzeszania się i wyrażania własnych przekonań,

g)     zapoznania się z wymaganiami programowymi z poszczególnych przedmiotów,

h)    informacji o obowiązujących podręcznikach z odpowiednim wyprzedzeniem,

i)       znajomości kryteriów i zasad, jakie stosuje nauczyciel przy ocenianiu,

j)        rzetelnej, jawnej i umotywowanej oceny swego zachowania i postępów w nauce,

k)     znajomości zakresu materiału przewidzianego do kontroli i terminu sprawdzianu z tygodniowym  wyprzedzeniem,

l)       najwyżej 3 godzinnych sprawdzianów w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż l sprawdzian dziennie,

m)  zgłoszenia chęci poprawienia oceny w ustalonym przez nauczyciela terminie,

n)    sobót i niedziel bez pisemnej pracy domowej z matematyki i języka polskiego,

o)     zadawania pytań nauczycielom w przypadku trudności w zrozumieniu lekcji,

p)     oceny zeszytu przedmiotowego przynajmniej raz w semestrze,

              informacji o przewidywanych dla niego niedostatecznych ocenach   śródrocznych i końcoworocznych z   miesięcznym wyprzedzeniem,

       r)  egzaminu poprawkowego. Jeżeli w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z   jednego przedmiotu, w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów (z wyjątkiem klas programowo najwyższych),

s)      informacji o proponowanej ocenie  zachowania na 7 dni przed posiedzeniem            Rady Pedagogicznej,

r)      w poniedziałki przyjść do szkoły w schludnym dowolnym stroju codziennym   o ile nie jest to dzień apelowy.

 

 12.1.2.Tryb wnoszenia skargi

a)     W przypadku naruszenia praw ucznia on lub jego rodzice  ( prawni opiekunowie ) mają prawo złożenia skargi.

b)     Skargę w formie pisemnej lub ustnej składa się do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od naruszenia prawa.

c)     Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami rady pedagogicznej rozpatruje skargę w ciągu 3 dni.

d)     Uczeń lub jego rodzice zostają poinformowani pisemnie lub ustnie o decyzji dyrektora i  jej uzasadnieniu.

12.2. OBOWIĄZKI UCZNIA

      Uczeń ma obowiązek:

a)     poszanowania godności swoich kolegów oraz wszystkich pracowników szkoły,

b)     systematycznie uczęszczać na wszystkie zajęcia lekcyjne, a nieobecność winna być usprawiedliwiona zgodnie z procedurą dotyczącą realizacji obowiązku szkolnego, w uzasadnionych wypadkach u dyrektora szkoły,

c)     brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, uzupełniać braki wynikające z absencji,

d)     starannego prowadzenia zeszytu, zgodnie z wymogami nauczyciela,

e)      poprawiać oceny negatywne,

f)       być przygotowanym z treści trzech ostatnich tematów,

g)     rzetelnego przygotowania się do sprawdzianu i niedezorganizowania procesu kontroli postępów w nauce przez ucieczki, absencję itp.

h)    starannego wykonywania prac domowych,

i)        dbać o czystość i estetykę swojej klasy, szkoły i otoczenia oraz o higienę osobistą,

j)       spędzać przerwy międzylekcyjne na terenie szkoły,

k)     nosić mundurek szkolny, a w dniach uroczystości szkolnych strój apelowy,

l)       korzystania z szatni,

m)  oczekiwać na odwóz pod opieką wychowawcy świetlicy,

n)    poinformowania dyrekcji szkoły na 3 dni przed planowanym przebiegiem obchodów świąt uczniowskich (Dzień Wiosny, Prima Aprilis, Dzień Dziecka),

o)     respektowania uchwał i programów Samorządu Uczniowskiego lub odwołania go, jeśli nie spełniałby swoich funkcji lub spełniał je źle,

p)     poznawania i przestrzegania podstawowych norm kulturalnego zachowania,

r)  respektowania zakazu przynoszenia i używania urządzeń elektronicznych typu     odtwarzacz MP3, aparat fotograficzny itp.,

s)      nie korzystania z telefonów komórkowych do końca swoich zajęć szkolnych w danym dniu,

t)      nie noszenia biżuterii oprócz małych kolczyków w uchu (na odpowiedzialność rodziców),

u)    przychodzenia do szkoły bez makijażu, malowanych paznokci i farbowanych włosów,

v)      używania na sprawdzianach i pracach klasowych wyłącznie niezmazywalnych narzędzi do pisania.

 

 

 

12.3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZNIA

Uczeń ponosi odpowiedzialność za:

a)     właściwe przygotowanie się do lekcji,

b)     unikanie sprawdzianów i prac kontrolnych oraz za uniemożliwianie nauczycielowi prawidłowego oceniania jego postępów,

c)     szkody uczynione swoim koleżankom lub kolegom,

d)      zniszczenia wyrządzone w budynku szkolnym,

e)     utratę lub uszkodzenie własnego telefonu komórkowego.

12.4. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

Uczeń, który wyróżnia się w nauce, zachowaniu i pracy społecznej oraz reprezentuje    szkołę na zewnątrz, może otrzymać:

a)     pochwałę  ustną wobec klasy przez nauczyciela lub wychowawcę,

b)     pochwałę ustną wobec całej społeczności uczniowskiej od dyrektora szkoły,

c)     list pochwalny skierowany do rodziców,

d)      nagrodę rzeczową ,

e)   stypendium.

12.4.1. Wyróżnienia

a)     Promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń klas IV - VI, jeżeli uzyska w wyniku klasyfikacji końcoworocznej średnią stopni wszystkich przedmiotów obowiązkowych = 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania . Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z  biało-czerwonym paskiem pionowym z nadrukiemZ wyróżnieniem". Na świadectwie szkolnym można dokonać wpisów wyróżnień za wybitne osiągnięcia na szczeblu co najmniej województwa.

b)     Tytuł „ Najlepszy absolwent Szkoły Podstawowej w Grupie” wraz ze statuetką ze swoim imieniem i nazwiskiem otrzymuje uczeń, który ukończył szkołę z najwyższą średnią z przedmiotów, posiada ocenę zachowania wzorowe. W sytuacji, w której dwóch lub więcej uczniów spełnia powyższe kryteria lub żaden uczeń nie spełnił wszystkich wymienionych kryteriów o przyznaniu tytułu decyduje głosowanie Rady Pedagogicznej.

 

12.4.2. Kary

W szkole obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania kar naruszający nietykalność i godność ucznia. Sposób ukarania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia. 

Za wykroczenie, nieobecność nieusprawiedliwioną na lekcjach, chuligaństwo na terenie szkoły, niszczenie mienia, wandalizm i uleganie nałogom uczeń będzie karany:

a)     upomnieniem ustnym od wychowawcy klasy,

b)     nagana wychowawcy z wpisem do zeszytu uwag i powiadomieniem rodziców,

c)     pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji,

d)     ustne upomnienie przez dyrektora szkoły w obecności wychowawcy klasy i rodziców ucznia,

e)     pisemna nagana przez dyrektora szkoły załączona do arkusza ocen,

f)      zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,

g)     zakazem  reprezentowania szkoły na zewnątrz, udziału w imprezach i wycieczkach,

h)    przeniesienie do równoległej klasy,

i)       wnioskowanie dyrektora szkoły do kuratora oświaty o przeniesienie do innej szkoły,

j)       karą pieniężną za wyrządzenie szkody i dewastacje mienia szkolnego oraz prywatnej własności innych uczniów.

 

W szczególnych rażących przypadkach wychowawca w porozumieniu z dyrekcją szkoły i pedagogiem podejmuje decyzję o rodzaju kary z pominięciem proponowanej gradacji.

 

 

12.5. Tryb odwoływania się od kary

 

a)     Uczeń ma prawo odwołania się od nałożonej na niego kary, jeżeli uważa, że jest ona niesłuszna lub niesprawiedliwa.

b)     Odwołanie zgłasza uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) do dyrektora szkoły.

c)     Dyrektor zapoznaje się z odwołaniem ucznia lub jego rodziców oraz rozmawia z osobą, która ukarała ucznia.

d)     Po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności dyrektor szkoły podejmuje decyzję o utrzymaniu kary lub jej odwołaniu.

e)      O swojej decyzji dyrektor szkoły informuje ucznia lub jego rodziców oraz osobę, która ukarała ucznia.

 

12.6. KLASYFIKOWANIE

 

a)     Uczeń jest klasyfikowany. Jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych.

b)     Uczeń nie jest klasyfikowany z jednego przedmiotu, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

c)     Na prośbę ucznia lub rodziców ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych dyrektor szkoły wyznacza egzamin klasyfikacyjny.

d)     Na prośbę ucznia lub rodziców ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn nieusprawiedliwionych rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

e)     Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

f)      Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia dyrektor szkoły z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

g)     Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się w terminie trzech dni do dyrektora szkoły, który powołuje komisję egzaminacyjną.

h)    W klasach I -III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.

i)       Uczeń klas I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej na podstawie pozytywnej oceny opisowej końcoworocznej.

j)       W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III na wniosek wychowawcy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

k)     Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał oceny wyższe od stopnia niedostatecznego.

l)       Uczeń klasy IV - VI, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną  z jednego lub dwóch przedmiotów, może zdawać egzamin poprawkowy.

m)  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin winien mieć formę zadań praktycznych.

n)    Termin egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

o)     Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

-         dyrektor szkoły lub jego zastępca – jako przewodniczący

-         nauczyciel prowadzący dane zajęcia – jako egzaminujący,

-         nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek.

p)     Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca sierpnia.

q)     Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

r)      Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może raz  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu.

s)      Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny wyższe od oceny niedostatecznej.

t)      Rada Pedagogiczna  może podjąć  uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

u)    (skreślono)

v)     Ustalając końcoworoczną ocenę zachowania ucznia realizującego program szkoły specjalnej, należy uwzględnić wpływ zaburzeń rozwojowych na zachowanie ucznia.

w)   Każdy uczeń niepełnosprawny posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może mieć wydłużony pierwszy lub drugi etap edukacyjny co najmniej o rok.

 

 

 

§ 13. Postanowienia końcowe

 

13.1. Szkoła używa następujących pieczęci i pieczątek:

a)     Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

 

 

 

 

 

 

b)     (uchylono)

 

 

 

 

 

c)     Dyrektor Szkoły

 

 

 

 

d)     Wicedyrektor Szkoły

 

 

 

 

e)     (uchylono)

 

 

 

 

 

f)      Pedagog Szkolny

 

 

 

 

 

g)     Sekretarz Szkoły

 

 

 

 

h)    referent do spraw zaopatrzenia

 

 

 

 

i)       Rada Rodziców

 

 

 

 

 

13.2. Szkoła posiada własne symbole, którymi są:

a)     sztandar z godłem Rzeczypospolitej i symbolami 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich,

b)     hymn szkoły,

c)     logo szkoły.

 

13.3. Na ceremoniał szkoły składają się;

a)     rozpoczęcie roku szkolnego,

b)     obchody Święta Szkoły – 9 września,

c)     pasowanie na ucznia,

d)     ślubowanie absolwentów,

e)     powitanie i pożegnanie uczniów w grupach wiekowych,

f)      pożegnanie uczniów klas VI,

g)     zakończenie roku szkolnego.

Zasady elementów ceremoniału ustalają organy szkoły, a nad ich przebiegiem sprawuje opiekę samorząd uczniowski.

 

13.4.  Szkoła jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają przepisy ustawy o finansach publicznych oraz polityka rachunkowości.

 

13.5. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie szkoły jest rada pedagogiczna. Nowelizacja następuje w formie uchwały rady pedagogicznej.

13.6. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację w oparciu o Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 roku ( Dz. U. Nr23 z dnia 16 marca 2002 r.).