REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ          

im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich              

 w Grupie

 

      WSTĘP

 

     Szkoła jest instytucją państwową , kształcącą i wychowującą zgodnie z tradycjami narodu polskiego i ogólnoludzkimi normami społeczno – moralnymi. Celem i zadaniem szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów, zapewnienie im wysokiej  kultury intelektualnej i nowoczesnej wiedzy oraz umiejętności stosowania jej w praktyce. Szkołę powinien cechować demokratyzm, samorządność i współodpowiedzialność za pracę i wyniki wszystkich jej ogniw – uczniów, rodziców i nauczycieli.

Zagadnienie: Członkowie szkolnej społeczności

 

1.        Każdy członek społeczności szkolnej: uczeń, nauczyciel, pracownicy administracji i obsługi, rodzice - bez względu na wiek i funkcję w szkole ma prawo do: poszanowania swej godności osobistej, swego dobrego imienia oraz swej własności i zdrowia.

2.        Każdy członek społeczności szkolnej ma obowiązek:

a)        poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób,

b)       przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi,

c)        dbać o dobro podległych sobie osób i o rzetelną oraz sprawiedliwą ocenę ich zachowania i osiągnięć.

3.        Każdy członek społeczności szkolnej odpowiada (proporcjonalnie do wieku, kwalifikacji czy funkcji) za szkody uczynione swoim zachowaniem drugiemu człowiekowi.

4.        Nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, zbiorowości (większości) lub siły fizycznej czy ekonomicznej do naruszenia godności i praw innego człowieka, a ewentualna wina musi być udowodniona.

5.        Obowiązkiem  każdego członka społeczności szkolnej jest dbałość o czystość i kulturę języka mówionego i pisanego.

Zagadnienie: Lekcja

 

1.  Uczniowie mają prawo do:

a)       znajomości celów danych zajęć edukacyjnych,

b)       jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści,

c)       zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności.

2.  Uczniowie mają obowiązek:

a)       brać aktywny udział w zajęciach edukacyjnych, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie zajęć,

b)       uzupełniać braki wynikające z absencji,

c)       przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w sali lekcyjnej.

3.  Nauczyciele mają prawo do:

a)       wyboru jednego z zaproponowanych  przez MEN  programu  nauczania  lub opracowania własnego,

b)       wyboru form i metod pracy na zajęciach edukacyjnych.

4.  Nauczyciele mają obowiązek:

a)       maksymalnie ułatwić uczniowi dotarcie do istoty tematu zajęć edukacyjnych i motywować jego aktywność podczas wykonywania zadań lekcyjnych,

b)       wyjaśniać niezrozumiałe treści zajęć edukacyjnych na prośbę ucznia,

c)       przygotować niezbędne środki dydaktyczne i medialne, zapewnić bezpieczne ich używanie.

5.    Władze szkoły mają obowiązek:

a)        zapewnić nauczycielowi podstawowe środki i materiały dydaktyczne na miarę posiadanych środków finansowych,

b)       pełnić nadzór pedagogiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zagadnienie: Praca klasowa/ test

(szczegółowo to zagadnienie reguluje Wewnątrzszkolny System Oceniania).   Obejmuje treści całego działu lub dużej jego części, czas trwania 1 - 2 godz. lekcyjne.

1. Uczniowie mają prawo do:

a)       znajomości zakresu pracy klasowej/ testu i wymagań, jakim będą musieli sprostać,

b)       najwyżej 3 prace klasowe/testy w ciągu tygodnia, ale nie więcej niż jedna praca klasowa/ test - dziennie,

c)       ustalenia terminu pracy klasowej/ testu regulują zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

2.  Uczniowie mają obowiązek:

a)        przygotować się do pracy klasowej/ testu poprzez powtórzenie materiału, w pracy

samodzielnej i na zajęciach lekcyjnych

        b)       uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych o charakterze utrwalającym i przygotowującym do pracy klasowej/ testu,

        c)        przynieść materiały wymagane przez nauczyciela na pracy klasowej/ teście: zeszyty do prac klasowych, papier podaniowy, przybory geometryczne,  lektury, słowniki, itp.

3.    Nauczyciele mają prawo do:

a)       wyboru formy pracy klasowej/ testu,

b)       zmiany terminu pracy klasowej w uzasadnionych wypadkach.

4.    Nauczyciele mają obowiązek:

a)        przestrzegać zasady ilościowego obciążenia uczniów pracami klasowymi (testami)

b)       zapowiadać termin pracy klasowej (testu) z 1 tygodniowym wyprzedzeniem

c)        podać uczniom zakres materiału i wymagania pracy klasowej - testu,

d)       rzetelnie sprawdzać prace uczniów zgodnie z opracowanymi kryteriami zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,

e)        omówić wyniki pracy klasowej/ testu, poprawić z uczniami typowe dla klasy błędy.

5.        Rodzice mają prawo zapoznania się z pracami klasowymi/ testami swoich dzieci i oceną.

6.        Rodzice mają obowiązek sprawdzić, czy dziecko poprawiło błędy zgodnie ze wskazówkami nauczyciela.

7.        Władze szkolne mają prawo:

a)       kontrolować zasady ilościowego obciążenia uczniów pracami klasowymi/ testami,

b)       kontrolować sposób poprawiania prac klasowych/ testów przez nauczycieli, szczególnie w przypadku dużej ilości ocen negatywnych.

Zagadnienie: Frekwencja

1.    Uczniowie mają obowiązek:

a)        punktualnie przychodzić na lekcje,

b)       usprawiedliwiać nieobecności w szkole bezpośrednio po zakończeniu absencji,

c)        zgłaszać nauczycielowi, wychowawcy klasy informację o złym samopoczuciu w danym dniu, celem uzyskania zwolnienia z lekcji.

2.        Uczniowie nigdy nie mogą samowolnie, bez wiedzy nauczyciela opuszczać szkoły.

3.        Nauczyciele mają obowiązek:

a)        punktualnego rozpoczynania dyżurów i zajęć edukacyjnych,

b)       usprawiedliwiania własnej nieobecności w szkole,

c)        zawiadamiania dyrekcji szkoły o nieobecności w danym dniu, przed rozpoczęciem przez nich zajęć edukacyjnych,

d)       usprawiedliwiania nieobecności ucz. zgodnie z przyjętymi zasadami,

e)        sprawdzania na każdej lekcji frekwencji w klasie,

f)         w razie dłuższej lub zbyt częstej nieobecności ucznia w szkole, skontaktować się z jego rodzicami lub opiekunami.

4.    Rodzice mają obowiązek:

       a)        usprawiedliwiania nieobecności ucznia poprzez wpis w dzienniczku lub zeszycie korespondencji; nieobecność winna być usprawiedliwiona bezpośrednio po przybyciu ucznia do szkoły,

       b)       zwalniania ucz. z lekcji z usprawiedliwionych powodów drogą telefoniczną lub poprzez informację pisemną w dniu, w którym ma nastąpić zwolnienie.

 

5.        Władze szkolne mają obowiązek podjąć czynności administracyjne w stosunku do rodziców, jeżeli uczeń bez usprawiedliwienia opuści 4 dni nauki lub 20 godz. lekcyjnych.

6.        Władze szkolne mają obowiązek zapewnienia ucz. zastępstwa podczas nieobecności nauczyciela (w miarę posiadanych środków finansowych i ze względów organizacyjnych).

Zagadnienie: Zdrowie i bezpieczeństwo

1.    Uczniowie maja prawo do:

a)        ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa,

b)       uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania.

2.    Uczniowie mają obowiązek:

a)        przebywać podczas przerw przede wszystkim na korytarzu zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami,

b)       podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych, nie wychodzić poza teren szkoły,

c)        wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela lub za jego zgodą w innym czasie niż zajęcia edukacyjne,

d)       po ostatniej lekcji w danym dniu zejść do szatni, spokojnie się ubrać i opuścić szkołę. Przy dużym zagęszczeniu uczniowie mogą przebierać się na holu szkoły,

e)        respektować regulaminy pracowni, świetlicy szkolnej, sali gimnastycznej,

f)         o złym samopoczuciu poinformować wychowawcę, innego nauczyciela lub pielęgniarkę,

g)       respektować zarządzenia służby zdrowia dotyczące badań specjalistycznych, szczepień, fluoryzacji, itp.

h)        w przypadku wcześniejszego powrotu do domu lub odbioru przez rodziców, uczniowie dowożeni mają obowiązek poinformować nauczyciela świetlicy.

3.    Uczniowie nie mogą:

a)       zapraszać osób obcych do szkoły,

b)       nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu innych, np. kolczyków,

c)       przynosić do szkoły przedmioty zagrażające bezpieczeństwu innych.

4.    Nauczyciele mają prawo do:

a)        ochrony swego życia i bezpieczeństwa w szkole,

b)       do korzystania z pomocy pielęgniarki, w razie wypadku lub złego samopoczucia.

5.    Nauczyciele mają obowiązek:

       a)        zapewnić uczniowi opiekę podczas dyżurów i zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerw oraz innych zajęć pozaszkolnych organizowanych przez szkołę,

      b)       bezzwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły informację o zauważonych zagrożeniach lub zaniechać zajęć edukacyjnych, jeżeli zagrożenia nie da się usunąć środkami podręcznymi,

       c)        rygorystycznie przestrzegać przepisy bhp na terenie szkoły i poza nią w czasie wyjść z uczniami,

d)       pełnić dyżury międzylekcyjne zgodnie z przyjętym regulaminem,

e)        zawiadomić rodziców o złym samopoczuciu lub wypadku, jakiemu uległ uczeń w szkole

( w razie wypadku postępować zgodnie z Procedurą z dnia 2.09.2005r.)

f)         zapewnić pierwszą, podstawową opiekę choremu dziecku.

6.    Rodzice mają obowiązek:

a)        nie przysyłać do szkoły chorego dziecka,

b)        udać się z dzieckiem do specjalisty zgodnie ze skierowaniem lekarza lub pielęgniarki szkolnej,

c)        przekazać wychowawcy ważne informacje o stanie zdrowia dziecka,

d)        na wezwanie szkoły przybyć po chore dziecko.

System interwencji stosowany przez nauczycieli wobec uczniów w sytuacjach nieprzestrzegania zasad zachowania przyjętych w naszej szkole:

a)         Każdy nauczyciel widząc łamanie zasad zachowania, lub o ich łamaniu informowany jest przez ucznia ma obowiązek reagowania-powstrzymania niewłaściwego zachowania.

b)         Przeprowadza z uczniem rozmowę wyjaśniającą zajście. Uświadamia uczniowi konieczność poniesienia odpowiedzialności za swoje zachowanie.

c)         Stosuje sankcję, o jej nałożeniu powiadamia ustnie wychowawcę klasy. Jeżeli jest to uwaga, wpisuje ją osobiście do zeszytu spostrzeżeń.

d)         W przypadku nie respektowania przez ucznia nałożonej sankcji wychowawca rozmawia         z uczniem i zawiadamia rodziców.

e)         Należy stosować hierarchię rozmów. Najpierw rozmawia z uczniem nauczyciel-świadek zajścia, wychowawca, na kolejnym etapie włączony jest do rozmów pedagog, rodzice, dyrekcja szkoły, ewentualnie policja. W ten sposób stopniuje się napięcie i daje uczniowi szansę na poprawę.

f)           W przypadku poważnych zajść np. przemocy fizycznej, długotrwałej przemocy słownej, należy sprawę zgłosić do pedagoga i powiadomić rodziców zarówno sprawcy, jak i ofiary.

g)         Dalsze konsekwencje: Statut Szkoły §12, pkt.12.4.2 Kary.

7.    Władze szkolne mają obowiązek:

a) niezwłocznego usunięcia zagrożeń bezpieczeństwa zgłoszonych przez rodziców, uczniów lub nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,


 

b)       w   przypadku   braku   możliwości   usunięcia   zagrożenia   przerwać   lub   odwołać   zajęcia edukacyjne,

c)        dokonywać przeglądu pomieszczeń szkolnych pod względem bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

d)       zapewnić środki pierwszej pomocy w gabinecie pielęgniarki i w apteczkach na terenie szkoły,

e)        utrudnić dostęp do szkoły osobom obcym,

f)         zapewnić wszystkim uczniom i dorosłym - bezpieczeństwo.

8.   Wszyscy mają obowiązek reagować na krzywdę dziejącą się uczniowi.

Uwaga:  Pracownicy szkoły mają obowiązek interesować się osobami spoza szkoły znajdującymi

się w budynku.

 

Zagadnienie: Mundurek szkolny                                                                                                             

  1.   Uczniów obowiązuje jednolity strój uczniowski – mundurek szkolny, schludny wygląd

i przestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej.

Mundurek codzienny:

dziewczynki – sweter granatowy (wg wzoru) z logo szkoły, t –shirt biały lub granatowy z logo szkoły, spódniaca w kratę (wg wzoru), w okresie jesienno – zimowym spodnie jeansowe

chłopcy - sweter granatowy (wg wzoru) z logo szkoły, t –shirt biały lub granatowy z logo szkoły, spodnie długie jeansowe, w okresie letnim spdnie ciemne za kolano

2.     Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy, zgodnie z § 12 Statutu Szkoły,               pkt 12.2.

Mundurek galowy:

dziewczynki – sweter granatowy (wg wzoru) z logo szkoły, biała bluzka z kołnierzykiem z logo szkoły, spódnica w kratę, jasne “cieliste” rajstopy, latem – białe skarpetki

chłopcy - sweter granatowy (wg wzoru) z logo szkoły, biała koszula z kołnierzem, z logo szkoły, czarne spodnie wyjściowe

Inne uregulowania:

3.        Uczeń w czasie zajęć pozalekcyjnych może przebywać w świetlicy, w bibliotece, sali gimnastycznej; zobowiązany jest przestrzegać wewnętrznych postanowień regulaminowych tych pomieszczeń.

4.        W razie szkód powstałych na terenie szkoły z winy ucznia, koszt naprawy ponoszą jego rodzice.

Usunięcie zniszczeń lubrekompensata finansowa musi nastąpić w ciągu tygodnia.

5.        Klasa, której przydzielono salę lekcyjną pod opiekę, jest zobowiązana do rzetelnego wywiązywania się z tego obowiązku.

6.        Uczniowi nie wolno bez zgody nauczyciela wchodzić do pokoju nauczycielskiego.

7.        Kryteria oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania reguluje Wewnątrzszkolny System Oceniania.

8.        System nagród, wyróżnień i kar reguluje § 12 Statutu Szkoły, pkt. 12.4, 12.4.1, 12.4.2.

9.        Wszystkie pozostałe uregulowania zawiera Statut Szkoły.

10.     Formy i warunki korzystania z pomocy socjalnej określają odrębne przepisy (regulamin przyznawania stypendium o charakterze socjalnym i motywacyjnym)

Zaopiniowany pozytywnie przez :                                             

 Samorząd Uczniowski, dnia 11.09.2007r

Radę Rodziców, dnia 12.09.2007r.

Radę Pedagogiczną , dnia 13.09.2007r.