PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ      im. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH

w GRUPIE

 

w roku szkolnym 2014/2015

 

Podstawa prawna:

- rozporządzenie MEN z dnia 15lutego 1999 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 128,129,130)

- rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia 1999 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 413,414)

- rozporządzenie MEN i S z dnia 31 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr. 10, poz. 96)

- Uchwała Rady Ministrów nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

- Statut Szkoły Podstawowej w Grupie

- Regulamin Szkoły Podstawowej w Grupie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

 

I.                   Misja i wizja Szkoły Podstawowej w Grupie ………………………………….3

II.                Wartości i normy zachowań ……………………………………………………3

III.             Założenia pracy wychowawczej ……………………………………………….3

IV.              Cele pracy wychowawczej szkoły ……………………………………………..4

V.                 Obszary działań wychowawczych ……………………………………………..5

VI.              Zakres czynności i odpowiedzialności nauczyciela      ……………………………7

VII.           Zakres czynności i odpowiedzialności wychowawcy klasy ……………………8

VIII.        Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami ………………………………9

IX.              Zasady współpracy z władzami , organizacjami i  instytucjami lokalnymi …..10

X.                 Treści wychowawcze w pracy samorządu szkolnego …………………………10

XI.              Powinności i treści wychowawcze realizowane na poszczególnych etapach edukacyjnych …11

XII.           Wizerunek absolwenta Szkoły Podstawowej w Grupie ……………………….17

XIII.        Wychowanie poprzez organizowanie uroczystości szkolnych ……………......18

XIV.         Monitoring programu wychowawczego ……………………………………….19

XV.            Ewaluacja programu wychowawczego szkoły ………………………………..20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.        Misia i wizja Szkoły Podstawowej w Grupie

 

Misja szkoły:

 

„Szanując historię i tradycje narodowe rozwijamy się w nowoczesnej Europie”

 

 Wizja szkoły:

 

Wychowanie dziecka to proces świadomy, złożony, celowy i trudny, który polega na planowym wpajaniu dziecku przez rodziców, nauczycieli i wychowawców zasad oraz reguł, którymi ma ono kierować się w życiu. Podstawowym i naturalnym środowiskiem społecznym i wychowawczym życia i młodzieży jest rodzina, którą Szkoła powinna wspierać w dziedzinie wychowania. Systematyczna praca z uczniami     i rodzicami, we współpracy z różnymi instytucjami jest podstawa naszego programu wychowawczego, gdyż wychowanie i kształcenie powinno stanowić integralną całość.

Proces wychowania w szkole Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich   w Grupie opiera się przede wszystkim na prawie 60 - letniej tradycji placówki oraz na patriotycznych wartościach reprezentowanych przez patrona szkoły 16. Pułk Ułanów Wielkopolskich, a także na Podstawie programowej kształcenia ogólnego, kodeksach, regulaminach i Statucie Szkoły Podstawowej w Grupie.

 

II.     Wartości i normy zachowań

 

W realizacji misji i wizji szkoły przyświecają nam następujące wartości i normy zachowań:

-       rodzina jako najważniejsze środowisko wychowawcze dziecka potrzebne do jego właściwego rozwoju;

-       mądrość, szacunek do drugiego człowieka oraz tradycji i kultury narodowej, umiłowanie ojczyzny, wrażliwość i prawdomówność, sprawiedliwość, ogólnoludzkie normy i wartości religijne, rzetelność, odpowiedzialność, zdrowy styl życia;

-       wszechstronny oraz twórczy rozwój ucznia;

poszanowanie dla istniejących w szkole reguł i zasad postępowania;

 

III.      Założenia pracy wychowawczej

 

Warunki, jakie winna spełniać szkoła tworząc właściwą atmosferę wychowawczą        i podstawę do realizacji projektowanych celów:

-       zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji, samorealizacji, aktywności, sprawiedliwości, możności posiadania autorytetu i wzoru osobowego oraz wyrównania startu szkolnego ucznia;

-       budowanie relacji wychowawczych i oddziaływania na uczniów, w sposób sprzyjający zaspokojeniu przez ucznia powyższych potrzeb;

-       tworzenie relacji nauczyciel- uczeń opartych na stosowaniu przepisów prawa, podmiotowym traktowaniu wychowanka, poszanowaniu godności osobistej, życzliwości, empatii i rozumieniu sytuacji uczniów oraz szczerości, otwartości             i dyskrecji dla spraw osobistych;

-       prowadzenie procesu wychowania przez nauczyciela - wychowawcę wyposażonego   w pożądane kompetencje specjalistyczne, czyli wiedzę i umiejętności pozwalające na właściwą pracę wychowawczą, kompetencje psychologiczne pozwalające na inspirowanie, motywowanie wychowanków do ciągłego rozwoju oraz kompetencje organizacyjne umożliwiające stworzenie uczniom właściwych warunków do samodoskonalenia.

 

IV.           Cele pracy wychowawczej szkoły

 

Cele ogólne:

1. Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.

2.  Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i społeczeństwie.

3.  Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia i wszechstronnego rozwoju.

4.  Wypracowanie we właściwym środowisku reguł życia społecznego i przestrzeganie ich w codziennej pracy.

5.  Integracja środowiska szkolnego, która doprowadzi do powstania klimatu bezpiecznej  i przyjaznej uczniom placówki.

6.  Dążenie do poznania wartości, zasad zachowania i norm moralnych zgodnych              z przekazem tradycji kulturowych i religijnych umożliwiających stawanie się prawym, wartościowym człowiekiem.

7.  Uwrażliwienie na sztukę, kulturę i otwarcie na potrzeby innych, a w szczególności  na kulturę uczniów z Ośrodka dla uchodźców.

8. Prowokowanie do twórczego myślenia i działań prospołecznych.

 

Cele szczegółowe:

- przygotowanie uczniów do wejścia w świat poprzez aktywność intelektualną, edukację multimedialną, naukę języków obcych;

- umożliwienie rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań;

- dostrzeganie w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz zdolności i rozwijanie ich aby uczeń był kreatywny i miał świadomość większej wartości swoich działań twórczych i oddziaływań wychowawczych;

- kultywowanie tradycji narodowych, religijnych, rodzinnych;

- kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych w oparciu            o normy etyczne i przyjęty system wartości;

- przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych;

- kształtowanie odpowiednich postaw moralnych;

- uczenie tolerancji i otwartości wobec innych narodowości;

- tworzenie życzliwej serdecznej atmosfery w szkole, wzajemnego szacunku, pozytywnej samooceny uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;

     - kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec siebie i innych ludzi oraz umiejętności analizowania różnorodnych zachowań;

- przygotowanie uczniów do życia w świecie poprzez ukazywanie różnorodnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami;

- integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność;

- włączenie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o sprawach szkoły;

- kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się wpływom kolegów ze środowisk zdemoralizowanych;

- kształtowanie właściwych postaw rodziców wobec dzieci;

- zadbanie o poprawę sytuacji materialnej uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo i zaniedbanych;

- pogłębianie i poszerzanie wiadomości uczniów poprzez różne techniki uczenia się;

- rozwijanie zainteresowań uczniów;

- przekazywanie umiejętności przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zachowań społecznych;

 

V. Obszary działań wychowawczych

 

1.     Kształtowanie postawy obywatelsko- patriotycznej:

 

- kształtowanie szacunku do własnego państwa, symboli narodowych, religijnych    oraz  pamiątek  historycznych;

- budzenie i podtrzymywanie patriotyzmu lokalnego;

- budzenie szacunku do miejsc pamięci narodowej związanych z patronem szkoły          i tradycji ułańskich;

- uświadamianie znaczenia i kultywowania świąt narodowych;

   - dokumentowanie historii szkoły;

 

2.     Wychowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie:

 

-       poznanie roli domu rodzinnego i pozycji dziecka w rodzinie - jego praw                       i obowiązków;

-       wdrażanie do integracji szkoły z domem rodzinnym;

-       uświadamianie uczniom problemu odpowiedzialności za siebie, grupę rówieśniczą rodzinę;

-       zorganizowanie i integrowanie zespołu klasowego - przydział obowiązków w klasie;

-       uczenie poszanowania własności społecznej i osobistej;

-       kultywowanie tradycji i obyczajów oraz odpowiedzialności za dobre imię rodziny, klasy i szkoły;

-       uświadamianie roli zdrowego współzawodnictwa i współpracy w zespole;

-       rozwijanie koleżeństwa, wzajemnej pomocy i życzliwości podczas nauki i zabawy;

-       uwzględnianie roli rodziców w procesie wychowawczym poprzez ich pedagogizację;

3.     Edukacja regionalna:

 

-       zapoznanie z ważniejszymi wydarzeniami historii regionu i Polski;

-       kultywowanie regionalnych tradycji kociewskich;

-       umacnianie więzi z regionem poprzez pracę w regionalnych kołach zainteresowań;

 

4.     Promowanie zdrowego stylu życia:

 

-       kształtowanie nawyków higienicznych w odniesieniu do własnego ciała, ubioru          i środowiska jako warunku dobrego samopoczucia i zdrowia;

-       podejmowanie problematyki dotyczącej zagrożenia AIDS, narkomanią alkoholizmem  i nikotynizmem;

-       działanie na rzecz własnego zdrowia, sprawności fizycznej, prawidłowej postawy       i zgrabnej sylwetki poprzez uprawianie sportu i propagowanie aktywnych form wypoczynku na świeżym powietrzu;

-       propagowanie zdrowego trybu życia poprzez prawidłowe odżywianie się;

-       rozwijanie opiekuńczego stosunku do kolegów, poszanowanie ich zdrowia i troska     o ich bezpieczeństwo;

-       kształtowanie prawidłowych postaw dotyczących bezpieczeństwa w szkole i poza nią

-       szerzenie oświaty zdrowotnej dotyczącej przyczyn, profilaktyki i leczenia różnych chorób;

-       wychowanie do życia w rodzinie poprzez zapoznawanie uczniów z problemami dojrzewania;

-       uwrażliwianie na potrzeby osób niepełnosprawnych;

-       wprowadzanie i rozwijanie elementów udzielania pomocy przedmedycznej;

    uświadamianie zagrożeń wynikających z przynależności do różnych sekt i grup nieformalnych;

-   uświadomienie psychospołecznych aspektów zdrowia, wdrażanie do radzenia sobie    z negatywnymi reakcjami własnymi i innych;

-   poznanie tematyki ekologicznej, ochrony przyrody, zagrożeń dla środowiska;

 

5. Zapobieganie niedostosowaniom i przeciwdziałanie agresji:

 

-   kształtowanie tolerancji i szacunku dla innych;

-   poszanowanie własnej i cudzej własności

-   kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w szkole, w domu i miejscach publicznych;

-   uczenie kultury słowa;

-   promowanie szkoły bez przemocy, wulgaryzmów i wandalizmu;

-   rozwijanie bezpiecznego i świadomego korzystania ze środków upowszechniania informacji (telewizja, Internet);

-   wpajanie postawy miłości do rodziców i członków rodziny oraz szacunku                do starszych;

-   kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji                   i kompromisu;

-   uświadomienie zagrożeń związanych z uzależnieniami i nałogami;

 

6. Tworzenie wizerunku szkoły:

 

-   upowszechnianie wiedzy na temat historii placówki oraz patrona szkoły;

-   promowanie szkoły w środowisku lokalnym;

-   kształtowanie wzorowych i godnych naśladowania postaw wychowanków;

-   rozwijanie samorządności poprzez zachęcanie uczniów do aktywnego udziału                 w życiu szkoły;

 

VI. Zakres czynności i odpowiedzialności nauczyciela

 

Zadania:

1. Realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w trakcie zajęć edukacyjnych, zgodnie z przyjętym planem dydaktyczno- wychowawczym.

2. Wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej. Wnioskuje          do organów kierowniczych szkoły o jego wzbogacanie lub modernizacje.

3. Wspiera psychofizyczny rozwój uczniów, ich zdolności i zainteresowania.

4. Poznaje potrzeby i problemy uczniów i udziela im pomocy.

5. Bezstronnie i obiektywnie traktuje i ocenia wszystkich uczniów.

6. Informuje rodziców uczniów, wychowawcę klasy, dyrekcję i radę pedagogiczną          o wynikach dydaktyczno- wychowawczych swoich uczniów.

7. Bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

8. Prawidłowo prowadzi obowiązująca dokumentację.

 

Uprawnienia:

1.  Decyduje o wyborze metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu.

2.  Decyduje o treści programu koła zainteresowań lub zespołu.

3.  Decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów.

4.  Współdecyduje o ocenie zachowania uczniów.

5.  Ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych swoich uczniów.

 

Odpowiedzialność służbowa:

1.  Przed dyrektorem szkoły i organem sprawującym nadzór pedagogiczny za:

- poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych w swoim przedmiocie   stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich pracuje;

     - stan warsztatu pracy, sprzętów i przydzielonych mu środków dydaktycznych;

2.  Przed władzami szkoły (ewentualnie cywilnie lub kamie) za:

- tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na  zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie przydzielonych mu dyżurów;

     - nieprzestrzeganie procedur postępowania po zaistnieniu wypadku lub zdarzenia;

     - zniszczenie lub stratę elementu majątku i wyposażenia szkoły, które zostały mu przydzielone przez dyrekcję szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru        i zabezpieczenia;

 

VII. Zakres czynności i odpowiedzialności wychowawcy klasy

 

Zadania;

1.Programowanie i organizowanie procesu wychowania w szkole.

2.Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów.

3. Przygotowanie do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie.

4. Inspirowanie działań zespołowych uczniów.

5.  Rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym.

6.  Wpajanie zasad samorządności i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

7.  Otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka.

8.  Planowanie i organizowanie wraz z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, rozwijających jednostkę i integrujących zespół uczniowski.

9.     Ustalenie treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy.

10.           Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie w ramach zespołu klasowego, koordynowanie działań wychowawczych.

11.           Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów, w celu poznania potrzeb opiekuńczo- wychowawczych dzieci oraz okazania pomocy w ich działaniach.

12.           Zapoznanie uczniów i ich rodziców z wymaganiami stawianymi przez szkołę, podejmowanymi przez nią działaniami, z zasadami klasyfikowania, oceniania           i promowania.

13. Informowanie o postępach w nauce i zachowaniu ucznia.

14. Współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 

Uprawnienia:

1. Współdecyduje z samorządem klasy, z rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny.

2. Ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swojej pracy wychowawczej od dyrekcji szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę.

3. Dokonuje oceny zachowania swoich wychowanków.

4. Ma prawo ustanowić własne formy nagradzania i motywowania wychowanków,  przy współpracy z klasową radą rodziców.

5. Ma prawo wnioskować o rozwiązywanie problemów zdrowotnych, psychologicznych, społecznych i materialnych swoich wychowanków do instytucji zajmujących się w/w problemami.

 

Odpowiedzialność :

1. Identycznie, jak nauczyciel, a ponadto:

2. Służbowo, przed dyrektorem szkoły, za osiąganie celów wychowawczych w swojej klasie.

3. Za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców przy realizacji programu wychowawczego klasy i szkoły.

4. Za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących            w trudnej sytuacji szkolnej, społecznej czy wychowawczej.

5. Za prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy.

 

 

 

 

VIII. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami

 

1. Na początku każdego roku szkolnego na pierwszym spotkaniu z rodzicami wychowawca klasy informuje o zasadach wewnątrzszkolnego systemu oceniania, wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nauczycieli programów nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zasadach oceniania zachowania.

2. Na plenarnych zebraniach Rady Rodziców dyrektor szkoły informuje o zmianach wynikających z reformy systemu edukacji oraz zmianach w statucie szkoły.

3. Informacje o postępach w nauce i zachowaniu są przekazywane rodzicom przez wychowawców klasowych lub innych nauczycieli.

4. Sposoby informowania rodziców przyjęte przez szkołę:

a) kontakt bezpośredni

-   zebrania rodziców z wychowawcą klasy ( organizacyjne we wrześniu, następne wg potrzeb i wynikające z organizacji pracy szkoły);

-   rozmowa indywidualna z inicjatywy nauczyciela;

-   konsultacja indywidualna z inicjatywy rodzica;

-   wizyta nauczyciela w domu rodzinnym ucznia (wg potrzeb);

b) kontakt pośredni

-   rozmowa telefoniczna;

-   korespondencja listowna;

-   bieżąca informacja w zeszycie korespondencji z rodzicami;

5. Rada Rodziców oraz rady klasowe współpracują ze szkołą w organizowaniu różnorodnych imprez szkolnych, np.:

- ślubowanie pierwszoklasistów,

- zabawa karnawałowa i zabawy klasowo- integracyjne,

- Dzień Dziecka,

- Pożegnanie absolwentów,

- organizacja wycieczek szkolnych i przedmiotowych,

- wyjścia dzieci i młodzieży do teatrów, kin, muzeów itd.

6. Rodzice uczniów uczestniczą w imprezach kulturalnych i okolicznościowych organizowanych przez szkołę.

7. Rada Rodziców opiniuje i zatwierdza Program Wychowawczy i Program Profilaktyki.

8. W miarę możliwości Rada Rodziców finansuje zakup pomocy naukowych oraz nagród rzeczowych na koniec roku szkolnego dla uczniów wyróżniających się           w nauce  i zachowaniu oraz doposaża szkołę.

9. Pedagog szkolny i wychowawca klasy w związku z wyraźną potrzebą środowiska rodzinnego organizuje jego pedagogizację.

10. Szkoła włącza rodziców w obszar promocji szkoły, działania wychowawcze, opiekuńcze i wspomagania szkoły.

11. Rodzice szczególnie zaangażowani w życie szkoły wyróżniani są na koniec roku szkolnego.

 

 

 

IX. Zasady współpracy z władzami, organizacjami i instytucjami lokalnymi.

 

1. Udział w festynach gminnych, dożynkach, turniejach sołeckich.

2.Współpraca z Ośrodkiem dla Uchodźców w grupie, Polską Akcją Humanitarną, Polskim Forum Migracyjnym, ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Krąg” oraz Stowarzyszeniem „Nasza Gmina”, GOKSiR-em w Górnej Grupie, Policją, Sądem Rodzinnym, GOPS-em, Jednostką Wojskową w Grupie, PPP w Świeciu, Sanepidem, gazetą lokalną „Informator Gminy Dragacz”.

 

X. Treści wychowawcze w pracy samorządu szkolnego.

 

•  Jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

•  Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego.

•  Inicjuje działania dotyczące życia uczniów.

•  Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji.

•  Angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.

•  Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję.

•  Wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej.

 

 

 

 

 

 

 


 

XI. Powinności i treści wychowawcze realizowane na poszczególnych etapach edukacyjnych

 

OBSZAR

DZIAŁANIA

FORMY

REALIZACJI

KLASY

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

I

II

III

IV

V

VI

Kształtowanie postawy obywatelsko - patriotycznej

Poznanie symboli             i tradycji narodowych

- zajęcia edukacyjne;

- lekcje historii                      i j. polskiego;

- udział w uroczystościach szkolnych;

*

*

*

*

 

 

wychowawcy,

nauczyciele

cały rok

Zapoznanie z zasadami zachowania podczas wprowadzania sztandaru i śpiewania hymnu narodowego i szkolnego.

- udział w uroczystościach szkolnych (m.in. ślubowanie klas pierwszych, święta narodowe);

*

*

*

*

*

*

wychowawcy

IX,XI,V,VI

Kształtowanie                  i podtrzymywanie patriotyzmu lokalnego.

-      spotkania z ciekawymi ludźmi;

-      gazetka szkolna „Echo szkoły”;

-      konkursy, prace plastyczne;

-      wycieczki, wyjścia do muzeum;

*

•k

*

*

*

*

wychowawcy, nauczyciele języka polskiego, historii,

cały rok

Kształtowanie właściwej postawy wobec świąt

narodowych.

- udział w uroczystościach

szkolnych:

- rozmowy, dyskusje;

*

*

*

*

*

*

nauczyciele

IX,XI,V cały rok

Zachęcanie do udziału w akcjach charytatywnych.

- udział w akcjach charytatywnych („Góra grosza”, WOŚP itp.):

*

*

*

*

*

*

Samorząd Uczniowski

opiekun SU

cały rok

Budzenie szacunku do miejsc pamięci narodowej związanych    z patronem szkoły            i tradycji ułańskich.

- opieka nad mogiłami ułańskimi 16. PUW;

- kultywowanie tradycji ułańskich;

- dokumentowanie historii szkoły;

- opieka nad szkolną Izbą Tradycji;

- gazetka szkolna;

*

*

*

*

*

*

nauczyciele,

wychowawcy

cały rok

Wychowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie

Poznanie roli domu rodzinnego i poznanie dziecka w rodzinie

-      organizacja uroczystości: Dzień Matki, Dzień Dziecka itd.

-      pikniki rodzinne;

-      zajęcia do dyspozycji wychowawcy;

-      tworzenie drzewa genealogicznego

*

*

*

*

*

*

wychowawcy,

nauczyciel

wychowania do życia  w rodzinie

cały rok

Zapoznanie z prawami     iobowiązkami ucznia

- zajęcia do dyspozycji

wychowawcy;

- zapoznanie z regulaminem szkolnym;

- przydzielenie funkcji klasowych i szkolnych;

*

 

 

*

 

 

wychowawcy

IX,X

Integracja zespołu klasowego

- wycieczki, wyjścia;

- zabawy szkolne, klasowe (andrzejki, mikołajki itp.);

-zajęcia integrujące;

- gazetka szkolna;

*

*

*

*

*

*

wychowawcy

cały rok

Zapoznanie z regułami życia w szkole.

- zajęcia do dyspozycji wychowawców;

- apele;

*

 

 

*

 

 

wychowawcy,

dyrekcja

IX

Ustalenie zasad współpracy w zespole zasad zdrowego współzawodnictwa.

- godziny wychowawcze;

- spisywanie kontraktów klasowych;

- realizacja programów profilaktycznych;

- filmy edukacyjne;

*

*

*

*

*

*

wychowawcy

IX

cały rok

Zwracanie uwagi na kulturę słowa.

- apele;

- rozmowy;

- drama;

- spotkania z rodzicami;

- gazetka szkolna;

*

*

*

*

*

*

nauczyciele, wychowawcy, pracownicy szkoły

cały rok

Uwzględnianie roli rodziców w procesie wychowawczym.

- zebrania z rodzicami;

- pedagogizacja rodziców;

- indywidualny kontakt         z rodzicami;

- pomoc dzieciom z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych;

- udział rodziców w pracach społecznych na rzecz szkoły;

- kierowanie na konsultacje ze specjalistami;

*

*

*

*

*

*

wychowawcy, pedagog szkolny

cały rok

Edukacja

regionalna

Zapoznanie z ważniejszymi wydarzeniami z historii regionu i Polski.

- filmy edukacyjne;

- wycieczki;

- korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej;

- zajęcia edukacyjne;

*

*

*

*

*

*

wychowawcy, nauczyciele j. polskiego i historii

cały rok

Kultywowanie regionalnych tradycji kociewskich.

- konkursy;

- wycieczki krajoznawcze;

- spotkania z ciekawymi ludźmi związanymi               z regionem;

- zajęcia kół regionalnych;

- gromadzenie i opieka nad zbiorami w kąciku kociewskim;

- gazetka szkolna;

*

*

*

*

*

*

wychowawcy,

nauczyciele,

cały rok

Promowanie zdrowego stylu życia

Przekazywanie zasad bezpiecznego   poruszania się w szkole   i w otoczeniu.

- zajęcia z wychowawcą;

- zajęcia edukacyjne;

- akcja „Odblaskowe pierwszaki”;

- spotkania z policjantami;

*

 

 

*

 

 

wychowawcy, nauczyciel techniki

cały rok

Przekazywanie wiedzy  na temat podstawowych zasad higieny.

- spotkania z pielęgniarką, lekarzem, stomatologiem, prelegentem;

- pogadanki;

- gazetki tematyczne;

- filmy edukacyjne;

*

*

*

*

*

*

wychowawcy,

pielęgniarka,

nauczyciel

wychowania do życia  w rodzinie

cały rok

Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez prawidłowe odżywianie się i aktywne spędzanie wolego czasu.

- spotkania z pielęgniarką

- Dni Sportu;

- Dzień Profilaktyki;

- turnieje i zawody sportowe;

- pogadanki;

- gazetki tematyczne;

- programy profilaktyczne;

- gazetka szkolna;

- wystawy;

*

*

*

*

ic

*

wychowawcy,

pielęgniarka,

nauczyciele

wychowania fizycznego, nauczyciele świetlicy

cały rok

Przekazywanie wiedzy    z zakresu problematyki dotyczącej zagrożenia AIDS, narkomania, nałogami.

- realizacja programów profilaktycznych;

- broszury, filmy edukacyjne;

- spotkania z pielęgniarką;

- zajęcia z pedagogiem;

 

 

 

 

*

*

wychowawcy, pielęgniarka, nauczyciel przyrody, pedagog

cały rok

Organizacja spotkań ze specjalistami na temat zagrożeń wynikających   z przynależności do nieformalnych i sekt.

- lekcje religii;

 

 

 

*

*

*

katecheci

cały rok

Przekazywanie wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy.

- spotkania z pielęgniarką, ratownikiem medycznym;

 

 

*

*

*

*

wychowawcy, pielęgniarka, ratownik medyczny

cały rok

Mobilizowanie uczniów do ochrony oraz wskazywanie

zagrożeń dla środowiska.

- udział w akcji „Sprzątanie świata”; Gazetki, wystawy;

- olimpiady i konkursy

ekologiczne;

*

*

*

*

*

*

wychowawcy, nauczyciel przyrody

cały rok IX, IV

Zapobieganie

niedostosowaniom

oraz

przeciwdziałanie

agresji

Kształtowanie

nawyków kulturalnego

zachowania się w szkole, domu, miejscach

publicznych.

- zajęcia z wychowawcą;

- apele;

- dramy;

- wyjścia do kina, teatru;

- teatrzyki profilaktyczne;

*

*

*

*

*

*

nauczyciele,

wychowawcy,

cały rok

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji i kompromisu.

- zajęcia z wychowawcą;

- zajęcia z elementami programu „Spójrz inaczej”;

- drama;

- pogadanki;

- spotkania z rodzicami;

- teatrzyki profilaktyczne;

*

*

*

*

*

*

wychowawcy,

pedagog

cały rok

Kształtowanie właściwej postawy wobec członków rodziny, osób starszych,

pracowników szkoły.

- zajęcia z wychowawcą;

- uroczystości szkolne z udziałem rodziców;

*

*

*

*

*

*

wychowawcy

cały rok

Nauka bezpiecznego i świadomego korzystania ze środków powszechnej informacji (telewizja, Internet).

- zajęcia z wychowawcą;

- zajęcia edukacyjno- informatyczne;

- rozmowy, pogadanki;

*

*

*

*

*

*

wychowawcy,

nauczyciel

informatyki

cały rok

Tworzenie wizerunku szkoły.

Upowszechnianie wiedzy na temat historii i patrona szkoły.

- Święto Szkoły;

- zajęcia edukacyjne;

- nauka hymnu szkoły i pieśni ułańskich;

- strona internetowa szkoły;

- Szkolna Izba Tradycji;

- klasowe kąciki patrona szkoły;

- gazetka szkolna;

*

*

*

*

*

*

wychowawcy, nauczyciele j. polskiego, historii, informatyki, sztuki

 

Zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w życiu szkoły i środowiska lokalnego.

- wydawanie gazetki szkolnej;

- udział w tworzeniu strony internetowej szkoły;

- udział uczniów w konkursach międzyszkolnych i olimpiadach;

- współudział

Samorządu Uczniowskiego w organizacji imprez szkolnych;

- udział w życiu parafii;

*

*

*

*

*

*

wychowawcy,

nauczyciele,

uczniowie,

Samorząd Uczniowski

cały rok

Promowanie szkoły        w środowisku lokalnym.

- udział w lokalnych uroczystościach i imprezach, festynach, dożynkach;

- organizacja przedstawień teatralnych i ich prezentacja w środowisku lokalnym;

- konkurs piosenki religijnej;

-udział w Dniu Czeczeńskim organizowanym przez PAH;

r

- Święto Najlepszych;

*

*

*

*

*

*

wychowawcy,

nauczyciele

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

XII. Wizerunek absolwenta Szkoły Podstawowej w Grupie

 

Cechy absolwenta

Absolwent Szkoły Podstawowej w Grupie po etapie nauczania zintegrowanego

Absolwent Szkoły   Podstawowej w Grupie           po ukończeniu VI-ej klasy

ODPOWIEDZIALNY,

OBOWIĄZKOWY,

PRACOWITY

Poznaje prawa i stara się sprostać obowiązkom wynikającym z pełnionych ról. Uczy się odpowiedzialności za swoje postępowanie. Stara się rozumieć motywy zachowań rówieśników   i nie reagować na nie emocjonalnie. Dba oswój wygląd, higienę osobistą. Wie jak unikać zagrożeń. Bierze udział w życiu klasy i szkoły. Pracuje na miarę swoich możliwości.

Zna swoje prawa, potrafi je egzekwować. Rozumie sens pełnionych obowiązków. Jest odpowiedzialny za własne postępowanie i efekty pracy w grupie. Posiada własne poglądy, prezentuje je innym, daje prawo do odmienności.

Dba o własny wygląd, higienę osobistą. Zna i przestrzega zasady zdrowego życia. Uczestniczy i współdziała w życiu klasy i szkoły. Pracuje wytrwale na miarę swoich możliwości.

SAMODZIELNY,

ZARADNY,

OTWARTY

Przejawia aktywność                   w podejmowaniu stawianych zadań. Pyta starszych, zaspokajając własne zainteresowania. Stara się planować własne działania.

Zna sposoby zaspokajania swych zainteresowań. Ma własne pomysły na rozwiązywanie napotkanych problemów. Umie bronić swojego zdania, nie ulegając łatwo wpływom innych.

UCZCIWY,

PRAWDOMÓWNY

Poznaje normy zachowań obowiązujące w środowisku szkolnym i rodzinnym. Realizuje własne plany, ale nie kosztem innych. Szanuje swoją i cudzą własność.

Stara się zasłużyć na zaufanie innych. Umie przyznać się do błędu i ponieść konsekwencje swego zachowania.

KULTURALNY,

TAKTOWNY,

SZANUJĄCY

INNYCH

Zna i stosuje podstawowe zasady kulturalnego zachowania. Uczy się szacunku dla symboli na uroczystościach patriotycznych    i religijnych, szacunku dla innych ludzi bez względu na ich wygląd, sprawność fizyczną, umysłową, pochodzenie oraz poszanowania innych narodowości.

 Nie używa słów obraźliwych ani wulgarnych.

Dobrze zna prawidłowe normy zachowania i stara się je stosować w środowisku szkolnym i domowym i stosuje nabytą w szkole kulturę słowa, zachowania i stroju.

 

 

 

KRYTYCZNY WOBEC SIEBIE           I INNYCH

Umie rozpoznać i skorygować własne niewłaściwe zachowania. Reaguje adekwatnie do zaistniałej sytuacji.

Potrafi oceniać wartościować zachowania własne i innych. Wybiera odpowiednie dla siebie informacje ze środków masowego przekazu, umie je analizować. Odróżnia fikcję od świata realnego w przekazach medialnych.

 

XIII. Wychowanie poprzez organizowanie uroczystości szkolnych

 

Praca wychowawcza w szkole obejmuje również udział uczniów w obchodach rocznic wydarzeń historycznych, świąt państwowych i uroczystości szkolnych.

1)    Harmonogram uroczystości w czasie roku szkolnego:

-       Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

-       Święto Szkoły

-       Dzień Edukacji Narodowej

-       Rocznica Odzyskania Niepodległości

-       Święto Najlepszych

-       Święto 3 Maja

-       Dzień Dziecka

-       Dni Sportu

-       Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

2)    Ceremoniał Szkolny i indywidualne zwyczaje i obyczaje:

-       Pasowanie uczniów klas pierwszych (Ślubowanie)

-       Zabawy Andrzejkowe

-       Mikołajki

-       Wigilia i Jasełka

-       Dzień Babci i Dziadka

-       Bal karnawałowy

-       Święto Wiosny

-       Obrzędy wielkanocne

-       Udział w Dniu Czeczeńskim

-       Dzień Matki i Ojca

-       Wycieczki klasowe

-       Uroczyste pożegnanie absolwentów

-       Apele porządkowe

-       Konkursy i olimpiady

-       Wystawy

-       Uroczystości i imprezy tematyczne

 

 XIV. Monitoring programu wychowawczego

 

-       ankiety dla uczniów, rodziców, nauczycieli;

-       teczka wychowawcy zawierająca:

- plan działań wychowawczych

- protokolarz zebrań z rodzicami

- lista uczniów z nr PESEL i oświadczeniem rodziców, iż wyrażają zgodę na udzielenie pierwszej pomocy dziecku w nagłych wypadkach

- informacja od pedagoga dotycząca dzieci z trudnościami w nauce i zachowaniu

- ankiety dla dzieci i rodziców przeprowadzane wg potrzeb wychowawcy, ich wyniki, opracowanie

- lista nauczycieli- członków zespołu klasowego

-       kroniki klasowe;

-       szkolne i klasowe gazetki;

-       dyskusje na tematy wychowawcze podczas spotkań Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i klasowych zespołów wychowawczych;

-       rozmowy z uczniami podczas zajęć wychowawczych;

-       strony internetowe

 

XV. Ewaluacja programu wychowawczego szkoły

 

Ewaluacja jest tu pojęta jako systematyczne badanie wartości. Dane uzyskane  w toku ewaluacji służą do podejmowania decyzji niosących zmiany jakościowe w działaniu. Celem ewaluacji jest określenie, czy program realizuje postawione  mu zadania.

 

Sposoby i środki ewaluacji:

-   obserwacja zachowań uczniów;

-   obserwacja postępów w zachowaniu i nauce;

-   ocena ilości i jakości wytworów prac uczniowskich;

-   frekwencja na zajęciach organizowanych przez szkołę ;

-   wyniki ewaluacji programu przeprowadzonej wśród uczniów i rodziców (ankieta, wywiad);

-   ocena stopnia zintegrowania klas (test socjometryczny);

 

 

 

Program wychowawczy nie powinien być traktowany jako niezmienny - jego przydatność i skuteczność zależy w dużym stopniu od uaktualniania  jego treści, zarówno ze wzglądu na oczekiwania osób, których on dotyczy, jak i nowe zjawiska w społeczności, szkolnej, lokalnej, krajowej czy europejskiej.

 

 

 

 

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY OPRACOWAŁ ZESPÓL W SKŁADZIE:

 

1.   ANNA KLUCZNIK - wicedyrektor szkoły

 

2.   BEATA GORALWESKA-SKAMBARA – psycholog szkolny

 

3.   MONIKA WOLNI AK - pedagog szkolny    

 

4. BEATA GIZOT - nauczyciel matematyki i religii

 

5. JUSTYNA ZWOLICKA – przewodnicząca rady rodziców