Kodeks Równego Traktowania

w Szkole Podstawowej im.16.Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

/obowiązuje od 2.03.2015r.

 

 

 

Opracował zespół w składzie:

Anna Klucznik- wicedyrektor szkoły

Monika Wolniak- pedagog szkolny

                Beata Gizot- nauczyciel matematyki i religii

               Katarzyna Dorau- nauczyciel j.angielskiego

                         Zofia Paradowska- nauczyciel. eduk.wczesnoszk.

               Karolina Sałagan- naucz. eduk. wczesnoszk.

 

 

 

 My społeczność Szkoły Podstawowej w Grupie opierając się na 60 - letniej tradycji placówki oraz na patriotycznych wartościach reprezentowanych przez patrona szkoły 16. Pułk Ułanów Wielkopolskich, a także na regulaminach i Statucie Szkoły Podstawowej w Grupie, a   w szczególności na Konwencji o Prawach Dziecka oświadczamy, że będziemy przeciwdziałać przejawom dyskryminacji i nietolerancji oraz dołożymy wszelkich starań, aby były  w naszej szkole przestrzegane założenia niniejszego kodeksu.

Pragniemy podkreślić znaczenie następującego zapisu Konwencji jako szczególnie istotnego w naszej szkole:

 „Każdy człowiek ma prawo do korzystania z uprawnień i wolności, bez względu na jakiekolwiek różnice występujące z powodu przynależności rasowej, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych, narodowego lub społecznego pochodzenia, stanu majątkowego i zdrowia, niepełnosprawności, urodzenia oraz jakichkolwiek innych”.

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r.- preambuła.

 

            Ze względu na specyfikę naszej placówki, a mianowicie obecność wśród nas uczniów będących uchodźcami, którzy  stanowią w szkole mniejszość społeczną ze względu na pochodzenie kulturowe, język ojczysty oraz religię, uważamy, iż duże znaczenie dla ochrony i harmonijnego rozwoju dziecka ma poszanowanie jego tradycji i wartości kulturowych.

            W trosce o równy dostęp do edukacji wszystkich uczniów zobowiązujemy się do przestrzegania w szkole zasad równego traktowania następujących wizji i celów głównych.

 

Wizja i cele główne:

1.     Równe traktowanie czyli zgodne z potrzebami i możliwościami.

2.     Poszanowanie godności człowieka.

 

 

 

Cela szczegółowe:

1.     Wszyscy będziemy promować właściwe postawy oraz odwagę cywilną.

2.     Dokładać wszelkich starań, aby uczniowie w naszej szkole czuli się bezpiecznie.

3.     Tworzyć właściwą atmosferę, aby wszyscy mieli poczucie akceptacji i wsparcia.

4.     Zapoznawać  całą społeczność szkoły z procedurami dotyczącymi równego traktowania oraz osobami, do których należy się zwrócić o pomoc w sytuacji naruszenia zasad równego traktowania.

Zapisy te dotyczą uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i opiekunów prawnych.

Metody realizacji:

1.     Podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej, uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w zakresie równego traktowania.

2.     Upowszechnianie wiedzy i określonych postaw uczniów w publikacjach, np. na stronie internetowej szkoły, w formie ulotek, gazetek ściennych, rozmów na zajęciach z wychowawcą.

3.     Prowadzenie zajęć z wychowawcą dotyczących równego traktowania uczniów.

W naszej szkole działa Pełnomocniczka Dyrekcji ds. Równego Traktowania. Funkcję tę od dnia 02.03.2015r. pełni pani pedagog Monika Wolniak.

Zakres działań:

1.     Przyjmowanie zgłoszeń- objętych pełna dyskrecją dotyczących nierównego traktowania od uczniów, wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców lub opiekunów prawnych.

2.     Poinformowanie dyrekcji o zaistniałej sytuacji wskazującej na niesprawiedliwe, nierówne traktowanie.

3.     Sporządzenie dokumentacji zgłaszanej sytuacji.

4.     Przekazanie sprawy do dalszej realizacji, opracowanie propozycji rozwiązań i ewentualne przeprowadzenie interwencji.

 

5.     Poinformowanie osoby zgłaszającej o sposobie załatwienia sprawy.

Sposób zgłaszania sytuacji:

1.     Osobiście.

2.     Telefonicznie: 52 3325528 w godzinach pracy pedagoga szkolnego, mogą to być zgłoszenia także anonimowe.

3.     Mailowo na adres : pedagog.spgrupa@wp.pl

Procedura reagowania na sytuację:

1.     Przyjęcie zgłoszenia od ucznia przez wychowawcę lub innego nauczyciela.

2.     Zebranie szczegółowych informacji od wszystkich uczestników sytuacji

3.     Propozycje rozwiązania i interwencja /max.14 dni od zgłoszenia/.

 

Równe traktowanie w szkole monitorowane poprzez:

1.     Ankiety dla uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców- przeprowadzane raz w roku szkolnym /w maju/dotyczyć będą: równego i sprawiedliwego traktowania, postaw,  zachowań i potrzeb uczniów, uczestnictwa we współtworzeniu, modyfikowaniu i spójności działań wychowawczych i antydyskryminacyjnych. /Załączniki 1-3./

2.     Dyskusje, w tym 2 godziny z wychowawcą /na wszystkich poziomach/ w ciągu  roku szkolnego- wpisane do planów wychowawczych każdej klasy.

3.     Obserwacja podczas zabaw, której celem będzie zauważanie przejawów nierównego traktowania, dzielenia się wnioskami z innymi nauczycielami podczas spotkań zespołów grup wiekowych oraz z pełnomocnikiem ds. równego traktowania.

4.     Zebrania z rodzicami- zbieranie informacji dotyczących przejawów nierównego traktowania, oceny sposobów rozwiązywania sytuacji przez szkołę.

5.     Szkolny Dzień Tolerancji- /wpisany do Kalendarza imprez szkolnych/.

 

 

Sposoby informowania:

1.        Zebrania z rodzicami.

2.        Ulotki reklamowe.

3.        Zajęcia z wychowawcą.

4.        Spotkania z pedagogiem.

5.        Strona internetowa szkoły

6.        Gazetka szkolna i biuletyn gminny.

7.        Tablice informacyjne główna- w wejściu do budynku szkoły i pedagoga szkolnego.

 

 

 

 

                                                                                         Podpis pod Kodeksem:

 

                                                                                                           Zespół Wychowawczy Szkoły:

 

 

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady Rodziców:

 

                                                                                    Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

 

                                                                                               Przedstawiciel pracowników szkoły: