Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

  w Szkole Podstawowej

    w Grupie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Preambuła

 

My, nauczyciele Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie, uważamy, iż najważniejszą funkcją oceniania szkolnego jest wspieranie uczniów w ich rozwoju i wspomaganie procesu edukacji szkolnej. Naszym zdaniem ocena szkolna powinna precyzyjnie określać wiedzę i umiejętności ucznia, a tym samym powinna być ściśle związana z wymaganiami programowymi z poszczególnych przedmiotów. W  WSO  podajemy zasady, które pomogą nam określać efektywność i skuteczność kształcenia, a dotyczą całej społeczności szkolnej, a więc nie tylko uczniów, ale również nauczycieli.

 

1.1.      Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i  egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562).

Statut Szkoły Podstawowej w Grupie.

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej w Grupie.

 

1.2. Przedmiotowe systemy oceniania stanowią załącznik do WSO i zostały  opracowane na jego podstawie.

System oceniania w klasach I – III został opracowany przez nauczycieli tych klas i stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

1.3. WSO Szkoły Podstawowej w Grupie obowiązuje od 1 września 2000 roku.

1.4. WSO uzgodniony został z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

1.5. WSO zatwierdzony został przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2000 roku.

 

2. Cele Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

 

2.1. Specyficznym i głównym dla Szkoły Podstawowej w Grupie celem oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów jest wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia poprzez:

-                    uczynienie z oceny szkolnej akceptowanego przez ucznia narzędzia kierowania jego rozwojem intelektualnym i motywowania do pracy;

-                    jasne i zrozumiałe dla ucznia sformułowanie wymagań na poszczególne stopnie szkolne.

2.2. Specyficznym i głównym dla Szkoły Podstawowej w Grupie celem oceniania zachowania uczniów jest wspieranie rozwoju osobowościowego ucznia poprzez:

-    uczynienie z oceny zachowania akceptowanego przez ucznia i traktowanego poważnie narzędzia kierowania jego rozwojem osobowościowym i motywowania do doskonalenia;

-          kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowania się nimi we własnym działaniu;

-          przygotowanie do życia w społeczeństwie demokratycznym poprzez stosowanie procedur prawdziwie partnerskich.

2.3. Organizacja klasyfikacji śródrocznej

W Szkole Podstawowej w Grupie rok szkolny podzielony jest na dwa semestry:

      I semestr trwa od początku roku szkolnego do ferii zimowych;

      II semestr trwa od pierwszego dnia nauki po feriach zimowych do końca roku szkolnego.

     W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może ustalić inne terminy trwania semestrów, o czym informuje w ciągu 14 dni Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

 

   3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

 

    3.1.Skala ocen śródrocznych

    Oceny semestralne i końcoworoczne począwszy od klasy IV są zgodne ze skalą  cyfrową 1 – 6. Stosuje się ich następujące odpowiedniki słowne i skróty:

stopień celujący – 6 ( cel. )

stopień bardzo dobry – 5 (bdb )

stopień dobry – 4 ( db )

stopień dostateczny – 3 ( dst )

stopień dopuszczający –2 (dop. )

stopień niedostateczny – 1 ( ndst )

Oceny bieżące są zgodne z przyjętą skalą, ale dopuszcza się stosowanie stopni ze znakiem  + lub - .

Minimalna liczba ocen z przedmiotów w jednym semestrze powinna wynosić:

     4 – przy 1 godzinie zajęć tygodniowo

     6 – przy 2 godzinach zajęć tygodniowo

8 – przy 3 i więcej godzinach zajęć tygodniowo

 

3.2. Ogólne wymagania na poszczególne stopnie szkolne

3.2.1. Wymagania edukacyjne formułowane są na bazie podstawy programowej i wybranego przez nauczyciela programu nauczania oraz indywidualnie wybranych przez nauczyciela celów dydaktycznych.

3.2.2. Aby wymagania mogły zostać zdefiniowane wystarczająco jasno i precyzyjnie stosuje się dwa poziomy wymagań: wymagania podstawowe i wymagania ponadpodstawowe.

3.2.3 Formułując wymagania podstawowe, nauczyciel pod względem merytorycznym odnosi się przede wszystkim do podstawy programowej.

3.2.4. Formułując wymagania ponadpodstawowe, nauczyciel pod względem merytorycznym odnosi się do programu nauczania.

3.2.5. Powiązanie wymagań dwupoziomowych z sześciostopniową skalą ocen przedstawia poniższa tabela:

 

 

stopień

% wymagań

podstawowych

ponadpodstawowych

niedostateczny

poniżej 50

-

dopuszczający

            50

-

dostateczny

            75

-

dobry

            75

50

bardzo dobry

            75

75

 

3.2.6.Dla uzyskania oceny celującej nie określa się wymagań, ale przyjmuje się zasadę spełnienia wymagań na ocenę bardzo dobrą oraz prezentowania przez ucznia innych osiągnięć edukacyjnych, takich jak:

-                    udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu województwa,

-                    posiadanie wiadomości i umiejętności wykraczających poza program nauczania na danym etapie kształcenia.

3.3. Zasady informowania rodziców i uczniów o wymaganiach programowych

 

3.3.1. Przekazywanie rodzicom i uczniom wymagań edukacyjnych ma na celu uzyskanie rzeczywistej współpracy z uczniem na płaszczyźnie zdobywania umiejętności i poszerzania wiedzy oraz stymulowania ucznia do wysiłku nie tylko dużego, ale przede wszystkim racjonalnego.

3.3.2. Formułując wymagania na użytek uczniów, nauczyciel stosuje sformułowania operacyjne, to znaczy nazywa czynności, których opanowanie przez uczniów będzie poddawane sprawdzaniu.

3.3.3. Na początku roku szkolnego nauczyciel opracowuje roczny zestaw wymagań edukacyjnych ze swojego przedmiotu i przekazuje go uczniom.

3.3.4. Wersja zestawu wymagań przeznaczonych dla uczniów musi być zapisana językiem dla nich zrozumiałym. Nauczyciel jest zobowiązany praktycznie sprawdzić zrozumienie sformułowań przez uczniów.

3.3.5. Zestaw wymagań dla uczniów powinien być stale udostępniony do wglądu w bibliotece szkolnej.

 

3.4. Zasady komentowania ocen

 

3.4.1. Nauczyciel wystawia ocenę, starając się, aby była ona jak najbardziej rzetelną informacją o rzeczywistych osiągnięciach edukacyjnych ucznia.

3.4.2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

3.4.3. Każda ocena powinna być opatrzona komentarzem.

3.4.4. Komentarz powinien zawierać wskazówki dla ucznia, w jaki sposób może on podnieść swoje osiągnięcia edukacyjne.

3.4.5. Komentarz musi być sformułowany w sposób życzliwy dla ucznia, nieraniący jego godności.

3.4.6. Nauczyciel obowiązany jest stosować w komentarzu zasadę pierwszeństwa zalet.

3.4.7. Komentarz do oceny za pracę pisemną każdorazowo udzielany jest na piśmie, a za odpowiedź ustną – ustnie.

 

3.5. Procedury związane z ocenianiem osiągnięć edukacyjnych

 

      3.5.1. Częstotliwość oraz formy sprawdzania i oceniania są właściwe dla      poszczególnych przedmiotów i są opisane w przedmiotowych systemach oceniania.

3.5.2. W jednym dniu może się odbyć tylko jedna praca kontrolna pisemna, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. Przepis ten nie dotyczy kartkówek z ostatniej lekcji.

3.5.4. Dopuszczalne jest przeprowadzenie pomiaru osiągnięć semestralnych nie później niż na trzy tygodnie przed końcem semestru.

3.5.5. Sprawdziany powinny być zapowiedziane przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisane w dzienniku lekcyjnym.

3.5.6. Nauczyciel jest obowiązany podać zakres materiału, który obejmuje sprawdzian.

3.5.7. Jeżeli uczeń uzyskał ze sprawdzianu lub pracy klasowej ocenę, która go nie satysfakcjonuje, w ciągu dwóch tygodni uczeń ma prawo poprawić ocenę po uprzednim uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Do dziennika wpisywana jest otrzymana przez ucznia wyższa ocena.

3.5.8. (usunięto)

3.5.9. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny otrzymanej w ocenianiu bieżącym w ciągu dwóch tygodni od daty jej wpisania do dziennika lekcyjnego z zastrzeżeniem, że do średniej ważonej liczone będą obydwie oceny.

 3.5.10. Uczeń może również poprawić niekorzystną ocenę, którą otrzymał z przedmiotu opartego na praktycznym działaniu, tj. z muzyki, plastyki, informatyki, techniki i wychowania fizycznego.

3.5.11. W ocenianiu bieżącym stosuje się ocenianie kryterialne, jeśli specyfika przedmiotu na to pozwala. W  szczególności znajduje ono zastosowanie przy ocenianiu zeszytu przedmiotowego, prac projektowych i zadań domowych rozszerzonej odpowiedzi.

           Do ich oceny zostały przyjęte następujące kryteria:

 

Kryteria oceniania  zeszytu przedmiotowego

 

Nr

kryterium

Kryterium

Liczba punktów

I

Zawiera tematy lekcji i notatki

 - wszystkie, bez żadnych braków – 2p.

 - nieliczne braki ( do 3)  - 1p.

 - więcej niż 3 brakujące tematy, notatki – 0p.

 

0-2

II

Zawiera  zadane prace domowe

- wszystkie, bez żadnych braków – 2p.

 - nieliczne braki ( do 3)  - 1p.

 - więcej niż 3 brakujące zadania domowe – 0p.

 

0-2

III

Poprawność ortograficzna przy przepisywaniu z tablicy

 - bezbłędna – 2p.

 - nieliczne błędy – 1p.

 - liczne błędy – 0p.

 

0-2

IV

Zapis staranny, czytelny, umożliwiający odczytanie

 

0-1

V

Estetyka zeszytu, staranność prowadzenia

 - bardzo staranny – 2p.

 - w miarę staranny – 1p.

 - niestaranny – 0p.

 

0-2

 

 

Przeliczanie punktów na oceny:

9 – 8 pkt – bardzo dobry

7 – 6 – dobry

5 – 4 – dostateczny

3 – 2 - dopuszczający

1 -0 -  niedostateczny

 

 

Kryteria oceniania  pracy projektowej

 

 

Nr

kryterium

Kryterium

Liczba punktów

I

Zgodność pracy z tematem

 

0-1

II

Terminowe oddanie pracy

 

0-1

III

Praca uporządkowana, przejrzysta, bogata w treść:

- zawiera różnorodne materiały

( tekst, ilustracje, rysunki, zdjęcia)   - 2p.

- pozbawiona różnorodności materiałów – 1p.

 

0-2

IV

Wykorzystanie informacji z różnych źródeł

- co najmniej 3 źródła – 2p.

- mniej niż 3 źródła – 1p.

 

0-2

V

Podanie bibliografii na końcu pracy.

 

0-1

VI

Praca wykonana samodzielnie, odręcznie lub komputerowo  ( nieprzekopiowana).

 

0-1

VII

Poprawność ortograficzna

 

0-1

VIII

Estetyka pracy, staranność wykonania

 

0-1

 

 

Jeśli praca jest niesamodzielna, przepisana z jakiegoś źródła, to za kryterium III, IV i VI, uczeń otrzymuje 0 pkt.

Przeliczanie punktów na oceny:

10 pkt – celujący

9 – 8 pkt – bardzo dobry

7 – 6 pkt – dobry

5 – 4 pkt – dostateczny

3 – 1 pkt – dopuszczający

 

 

 

Kryteria oceniania  zadań domowych rozszerzonej odpowiedzi

 

Nr

kryterium

Kryterium

Liczba punktów

I

Zgodność pracy z tematem.

 

0-1

II

Praca składa się  z co najmniej 5 zdań.

 

0-1

III

Poprawne i logiczne wnioskowanie.

0 -1

IV

Poprawność ortograficzna

- bezbłędna – 2p.

 - nieliczne błędy – 1p.

 - liczne błędy – 0p.

0-2

V

Zapis staranny, czytelny, umożliwiający odczytanie.

0-1

 

Przeliczanie punktów na oceny:

6 pkt – bardzo dobry

5 pkt – dobry

4 pkt -  dostateczny

3 – 2 pkt – dopuszczający

1pkt – niedostateczny

 

Jeżeli uczeń posiada opinię z poradni  PPP o orzeczonej dysleksji, to przy  ocenianiu jego wytworów pisemnych nie bierze się pod uwagę kryterium dotyczącego poprawności ortograficznej. Uczeń automatycznie otrzymuje punkty za  to kryterium.

 

W przedmiotowych systemach oceniania zostały ujęte jeszcze inne sfery działalności uczniów, które mogą być oceniane kryterialnie.

 

3.5.12. Klasyfikowanie śródroczne następuje po pierwszym semestrze. Ocena za drugi semestr jest jednocześnie oceną roczną, o ile jest taka sama jak za pierwszy semestr. Jeśli ocena za drugi semestr jest inna niż za pierwszy semestr, ocena roczna jest wyliczona jako średnia ważona wszystkich ocen z całego roku szkolnego.

 

3.5.13. Ocena semestralna i roczna jest średnią ważoną. Poszczególne oceny mają swoją „wagę”. W szkole została przyjęta następująca „waga” poszczególnych ocen:

 

Lp.

Ocena za:

Waga

1.

prace klasowe

5

2.

sprawdziany

4

3.

kartkówki,

odpowiedzi ustne,

prace dodatkowe    (np. projekty )

 

 

3

4.

zeszyt,

prace domowe,

praca na lekcji

 

2

Ocena semestralna i roczna  obliczana jest według wzoru:

Xw  =   

suma iloczynów ( ocena x waga )

suma „wag”

 

( Np. 4,7   stopień  semestralny = 5;  4,4 stopień semestralny = 4 )

 

            W przedmiotowych systemach oceniania ujęte zostały  jeszcze inne oceny związane  ze specyfiką danego przedmiotu.

 

3.5.14. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel jest obowiązany poinformować ucznia o przewidywanej dla niego ocenie semestralnej lub rocznej.

3.5.15. Na miesiąc przed końcem semestru lub roku szkolnego nauczyciel za pośrednictwem wychowawcy obowiązany jest powiadomić rodziców ucznia o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej.

3.5.16. Postępy i osiągnięcia edukacyjne ucznia są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym, dzienniczku ucznia i kartach obserwacji stanowiących załączniki do przedmiotowych systemów oceniania.

3.5.17. Informacje o osiągnięciach ucznia są przekazywane jego rodzicom na zebraniach, dyżurach nauczycielskich, w rozmowach indywidualnych, w korespondencji z rodzicami.

3.5.18. Sprawdziany ucznia ( testy, wypracowania ) ocenione przez nauczyciela są przez niego przechowywane do końca roku szkolnego i udostępniane do wglądu uczniom i ich rodzicom.

3.5.19. Sprawdzone i ocenione prace uczniów nauczyciel oddaje w następujących terminach:

-                    do 7 dni – kartkówki,

-                    do 14 dni – sprawdziany i wypracowania klasowe.

3.5.20. Przynajmniej raz w ciągu semestru uczeń ma prawo do samooceny swoich osiągnięć edukacyjnych z zastosowaniem karty samooceny opracowanej przez nauczyciela przedmiotu i stanowiącej załącznik do przedmiotowego systemu oceniania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ocenianie zachowania uczniów

 

4.1. Sposób oceniania zachowania

 

           W szkole ocenia się zachowanie uczniów na koniec I semestru i na koniec roku.   Stosuje się sześciostopniową skalę ocen zachowania:

wzorowe – wz,

bardzo dobre - bdb

dobre – db,

poprawne – pop.,

nieodpowiednie – ndp,

naganne nag.

 

Oceniając zachowanie ucznia, uwzględnia się następujące kryteria:

-                    przestrzeganie obowiązków ucznia,

-                    rozwijanie zainteresowań i uzdolnień własnych oraz aktywność na rzecz klasy i szkoły,

-                    troska o mienie szkolne,

-                    dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych,

-                    respektowanie norm obyczajowych, etycznych i moralnych,

-                    umiejętność współdziałania w zespole.

 

4.2. Wymagania w zakresie zachowania

 

Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 100 punktów, który uczeń otrzymuje na początku roku szkolnego i jest on równoważny ocenie poprawnej. Od ucznia zależy ocena końcowa, ma on szansę na podwyższenie oceny, nawet w sytuacji kilku  tzw. „wpadek”. Może on bardziej świadomie kierować swoim zachowaniem w szkole, zachowując prawo do błędu.

Za każde spostrzeżenie wpisane do zeszytu uwag  uczeń otrzymuje odpowiednią liczbę punktów.

Przed końcem semestru i końcem roku szkolnego wychowawca sumuje punkty i wystawia ocenę zachowania.

 

Przeliczanie punktów na oceny:

poniżej 50 pkt – ocena naganne,

od 51 do 89 pkt – ocena nieodpowiednie,

od 90 do 160 pkt – ocena poprawne,

od 161 do 229 pkt – ocena dobre,

od 230 do 300 pkt – ocena bardzo dobre,

301 i więcej – ocena wzorowe.

 

Punkty przyznaje się za zachowania pozytywne – punkty „na plus” i za zachowania negatywne – punkty „na minus”.

Różne przejawy aktywności uczniów i ich wartość punktowa zostały zamieszczone w poniższych tabelach.

 

 

 

Punkty „na plus”

 

Lp.

Dziedziny aktywności ucznia

Wartość punktowa

1.

Udział w konkursach przedmiotowych:

a) na szczeblu szkolnym po uzyskaniu przynajmniej 50% poprawnych odpowiedzi ,

b) na szczeblu gminnym,

c )na szczeblu powiatowym,

d) na szczeblu rejonowym lub wojewódzkim.

 

10

 

20

30

40

2.

Udział w innych konkursach:

a) na szczeblu szkolnym po uzyskaniu przynajmniej 50% poprawnych odpowiedzi ,

b) na szczeblu gminnym,

c )na szczeblu powiatowym,

d) na szczeblu rejonowym lub wojewódzkim

 

10

 

20

30

40

3.

 Udział w zawodach sportowych:

a) na szczeblu szkolnym,

b) na szczeblu gminnym,

c) na szczeblu powiatowym,

d) na szczeblu rejonowym lub wojewódzkim,

e) organizowanych przez kluby sportowe ( po udokumentowaniu).

 

10

20

30

40

10

4.

Pełnienie funkcji w szkole:

a) praca w SU,

b) poczet sztandarowy,

c) aktyw biblioteczny,

d) opieka nad sprzętem nagłaśniającym,

e) redaktor „Echa Szkoły”,

20

 

 

 

 

30

5.

Pełnienie funkcji w klasie:

a) praca w samorządzie klasowym,

b) prowadzenie kroniki klasowej,

c) inne ( gazetki klasowe, opieka nad kwiatami)

15

6.

Udział w uroczystościach szkolnych:

a) występ w chórze,

b) recytacja,

c) śpiew solowy.

 

5

10

10

7.

Praca na rzecz klasy lub szkoły:

a) wzbogacenie pracowni lub szkoły,

b) przyniesienie przedmiotów potrzebnych na lekcję lub w pracowni,

c) pomoc w organizacji imprez klasowych lub szkolnych ( Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, andrzejki, wigilia klasowa, akcje charytatywne).

 

10

5

 

10

8.

Udział w zajęciach pozalekcyjnych:

a) kółko teatralne,

b)  próby chóru,

c) SKS,

d) zespół instrumentalny,

e) kółka informatyczne i inne.

10

9.

Udział w zajęciach pozaszkolnych ( na podstawie pisemnego potwierdzenia).

 

10

10.

Udział w akcji „Zamień puszki na pieniądze” i w zbiórce makulatury.

 

 

 

5 pkt za każde 20 puszek lub 15 kg makulatury, nie więcej jednak niż 50 pkt

11.

Pomoc koleżeńska:

a)  w nauce, jeśli jest zakończona pozytywnym efektem   ( każdy wpis dokonany przez nauczyciela przedmiotu),

b) przynoszenie zeszytów z lekcjami, wyjaśnianie tematów choremu koledze ( wpis raz na semestr),

c) niesienie pomocy niepełnosprawnym uczniom.

 

10

12.

Frekwencja na lekcjach:

a) 100% obecność

b) nieliczne nieobecności usprawiedliwione ( do 20h)

c) liczne nieobecności usprawiedliwione ( do 50h)

 

20

20

10

13.

Każdy wpis dotyczący nienagannej kultury osobistej.

10

 

 

Za udział w konkursach od etapu gminnego wzwyż należy wpisać adnotację w dzienniku uwag za każdy etap.

 

 

Punkty „na minus”

 

Lp.

Przejawy zachowania ucznia

 Wartość punktowa

1.

Przeszkadzanie na lekcjach ( rozmowy, śmiechy, chodzenie po klasie, inne), utrudnianie prowadzenia lekcji.

5

2.

Utrudnianie prowadzenia imprez klasowych, wycieczek.

10

3.

Aroganckie, wulgarne zachowanie wobec nauczyciela lub pracownika szkoły.

20

4.

Niewykonywanie poleceń nauczyciela.

10

5.

 Niewłaściwe zachowanie na przerwach ( bieganie, krzyczenie, spędzanie przerwy na „nie swoim” piętrze ).

5

 

6.

Zaczepki słowne wobec kolegów i koleżanek, ubliżanie, przezywanie.

10

7.

Zaczepki fizyczne:

a) popychanie, podstawianie nogi, szarpanie,

b) bójka,

c) brutalne zachowanie.

 

10

20

30

8.

Posługiwanie się wulgarnym słownictwem.

10

9.

Niszczenie mienia szkolnego i prywatnego:

a) spowodowane nieumyślnie ( z naprawieniem szkody)

b) celowe, z premedytacją,

c) szukanie w czyichś rzeczach ( plecaku kolegi, biurku nauczyciela)

d) podręczników szkolnych z biblioteki.                                      

 

10

50

10

50

10.

Zaśmiecanie szkoły i jej otoczenia. Plucie.

10

11.

Wyłudzanie pieniędzy od kolegów lub kradzież.

50

12.

Palenie papierosów. Zażywanie używek i środków odurzających.

50

13.

Towarzyszenie palącemu papierosy, pijącemu alkohol lub zażywającemu środki odurzające.

40

14.

Podrobienie podpisu rodzica lub nauczyciela, wymazanie oceny, uwagi lub innych znaków postawionych przez nauczyciela.

30

15.

Frekwencja na lekcjach:

a) każde spóźnienie wynikające z winy ucznia,

b) liczne nieusprawiedliwione nieobecności ( powyżej 50),

c) ucieczki z lekcji.

 

5

30

20

16.

Obrażanie godności nauczyciela i pracownika szkoły.

60

17.

Rozpowszechnianie plotek i oszczerstw przez sms-y lub Internet.

20-50

18.

Brak mundurka, obuwia zmiennego

(każdorazowy wpis)

5

19.

Samowolne opuszczenie terenu szkoły podczas przerw, okienek, zajęć i w czasie oczekiwania na odwóz.

20

20.

Niewywiązywanie się w terminie lub wycofanie się z uczestnictwa w konkursie, zawodach lub przedsięwzięciach mimo złożonej wcześniej deklaracji.

20

21.

Niewykonanie zobowiązania, nieprzestrzeganie regulaminów, brak stroju galowego, nieprzygotowanie do zajęć, brak podpisu.

5-10

22.

Stwarzanie zagrożenia dla innych.

10-20

23.

Zachowanie o charakterze seksualnym.

50

24.

Inne wykroczenia wobec kodeksu szkolnego.

10

 

 

4.4. Ogólne zasady ustalania oceny zachowania

 

4.4.1. Ocena zachowania uczniów uwzględnia dwa składniki:

-       ustalony stan rzeczywisty w zakresie zachowania:

-       stwierdzone zmiany względem stanu zachowania przed poprzednią klasyfikacją.

4.4.2. Ocena zachowania jest ustalana przez wychowawcę klasy  po uprzednim zasięgnięciu opinii  zespołu klasowego, członków Rady Pedagogicznej i innych pracowników szkoły.

4.4.3. Jeśli uczeń ma na koncie (poza dodatnimi) więcej niż 15 pkt. ujemnych, to nie może uzyskać oceny wzorowe.

4.4.4. Jeśli  uczeń ma na koncie (poza dodatnimi) więcej niż 30 pkt. ujemnych, to nie może uzyskać oceny bardzo dobre.

 4.4.5. Jeśli uczeń ma na koncie (poza dodatnimi) więcej niż 50 pkt. ujemnych, to nie może uzyskać oceny dobre.

     4.4.6. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

4.4.7. Ocena zachowania naganne powoduje zawieszenie na okres 2 miesięcy prawa reprezentowania szkoły na zewnątrz także w imprezach sportowych.

4.4.8. Ocena zachowania poprawne wyklucza pełnienie funkcji kierowniczych w samorządzie uczniowskim.

4.4.9. Za zachowanie będące wykroczeniem przeciwko prawu wystawiona będzie ocena zachowania naganne. Nie stosuje się wówczas ustalania oceny według punktowych kryteriów zawartych w WSO.

4.4.10. Na ocenę wzorowy i bardzo dobry uczeń musi wykazać się aktywnością jednocześnie w zakresie udziału w konkursach, imprezach szkolnych oraz działalnością na rzecz szkoły w ilości minimum 50 punktów (dodatnich).

4.4.11. Uczeń, który otrzymał naganę dyrektora szkoły, bez względu na ilość zdobytych punktów na plus, może otrzymać najwyżej ocenę poprawny.

 

4.5. Zasady komentowania postaw uczniów

 

4.5.1. Nauczyciel ustala ocenę, starając się, aby była ona jak najbardziej rzetelną informacją o rzeczywistym funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym oraz respektowaniu przez niego zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

4.5.2. Nauczyciel każdorazowo opatruje ocenę komentarzem, który zawiera wskazówki dla ucznia, w jaki sposób może on podnieść ocenę swojego zachowania.

4.5.3. Komentarz musi być sformułowany w sposób życzliwy, nie raniący godności ucznia.

4.5.4. Komentarz do oceny semestralnej i końcoworocznej udzielany jest na piśmie i przekazywany w postaci arkusza obserwacji ucznia do wiadomości rodziców.

4.5.5. Wychowawca ma obowiązek zapoznać uczniów z wykazem przykładowych norm, obowiązków i działań związanych z wymaganiami na poszczególne oceny .

4.5.6. Należy przekazać uczniom zasady oceniania w sposób dla nich zrozumiały. Należy zapoznać z nimi również rodziców na pierwszym zebraniu w roku szkolnym.

 

 

4.6. Procedury związane z odwołaniem od oceny

 

4.6.1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 4.6.2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

 4.6.3. W skład komisji wchodzą:

a)        dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w  szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b)    wychowawca klasy,

c)    wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)    pedagog,

e)     przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f)      przedstawiciel rady rodziców.

.

4.6.4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

4.6.5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

5. Zasady nagradzania uczniów

 

5.1. Za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie uczeń może otrzymać:

-       pochwałę nauczyciela i dyrektora,

-       dyplom uznania,

-       list pochwalny do rodziców,

-       nagrodę rzeczowa,

-       stypendium,

-       wpis na świadectwo.

5.2.Uczeń, którego średnia wyników nauczania na koniec roku szkolnego wynosi co najmniej 4,75 i  posiada ocenę zachowania co najmniej „ bardzo dobre” ,  otrzymuje świadectwo ukończenia danej klasy z wyróżnieniem.

5.3.Na świadectwie ucznia wpisuje się jako szczególne osiągnięcie jego udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu województwa.

5.4. Absolwent, który uzyskał na świadectwie najwyższą średnią ocen, otrzymuje medal z wygrawerowanym swoim nazwiskiem i logo szkoły. Warunki przyznawania medalu stanowi Statut Szkoły w punkcie Wyróżnienia.

 

 

 

 

6. Zasady ewaluacji i zmiany Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

 

6.1. Organizacja ewaluacji systemu oceniania w szkole.

 

6.1.1. Ewaluacji systemu oceniania w szkole dokonuje się w drugim semestrze.

6.1.2. Ewaluacji systemu dokonuje zespół powołany przez dyrektora szkoły.

6.1.3. W celu dokonania ewaluacji przeprowadza się badanie losowo wybranej grupy uczniów klas IV – VI, rodziców i nauczycieli.

6.1.4.Przeprowadza się badanie za pomocą anonimowej ankiety, którą uczniowie wypełniają na godzinach do dyspozycji wychowawcy, rodzice na zebraniu, a nauczyciele podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej.

6.1.5. Celem badania jest określenie, w jakim stopniu  WSO spełnia oczekiwania każdej ze stron procesu edukacji: nauczycieli, uczniów i rodziców.

6.1.6. Ankiety opracowuje zespół ewaluacyjny.

6.1.7. Po przeprowadzonym badaniu zapoznaje się ankietowanych z jego wynikami.

 

6.2. Procedury wnioskowania o zmiany w systemie oceniania.

 

6.2.1.O zmiany w systemie oceniania wnioskuje zespół ewaluacyjny po przeprowadzeniu badania.

6.2.2. Wnioski dotyczące zmian w systemie oceniania może zgłosić każda ze stron procesu edukacji: nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

6.2.3. Rodzice zgłaszają wnioski odnośnie zmian w systemie oceniania za pośrednictwem Rady Rodziców, a uczniowie za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego.

6.2.4. Dokonuje się zmian w WSO, jeśli większością głosów wyrazi na to zgodę Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców I Samorząd Uczniowski.

 

 

 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

UCZNIÓW KLAS I-III

 

Ocena opisowa uwzględnia postępy w edukacji, rozwoju  emocjonalno - społecznym oraz osobiste osiągnięcia ucznia.     

 W ciągu roku szkolnego stosowane są oceny: bieżąca, śródroczna i roczna.

 

1.     Ocena bieżąca dokonywana jest systematycznie w oparciu o dziennik zajęć zintegrowanych.

W bieżącej ocenie zachowania, uczeń otrzymuje punkty dodatnie lub ujemne w następujących kryteriach zachowań:

·        aktywność – zaangażowanie,

·        kultura osobista,

·        kontakty z rówieśnikami,

·        zbiórka surowców wtórnych,

·        mundurek

 

Aby otrzymać „Złoty Medal” i wzorową ocenę z zachowania uczeń powinien spełniać wszystkie poniższe kryteria:

- kulturalnie zachowywać się w szkole i poza szkołą,

- stosować formy grzecznościowe,

- dbać o własne przybory oraz mienie klasy i szkoły,

- z zaangażowaniem podejmować się działań na rzecz klasy, grupy wiekowej i szkoły,

- godnie reprezentować klasę i grupę wiekową na uroczystościach, imprezach, konkursach,

- być życzliwym i otwartym na potrzeby innych.

 

Aktywność edukacyjna uczniów oceniana jest według następującej skali i symboli:

SKALA

OPIS

SYMBOL

 

Wspaniale

 

Znakomicie, wybitnie

Wiadomości i umiejętności wykraczają poza treści programowe.

 

6

 

Bardzo dobrze

 

Doskonale, bardzo ładnie

Opanował w pełnym zakresie wiadomości

i umiejętności objęte programem nauczania.

 

5

 

Dobrze

 

Poprawnie

Opanował w dużym zakresie wiadomości

i umiejętności objęte programem nauczania.

 

4

 

Zadowalająco

 

Zadowalająco

Opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone  programem nauczania, niezbędne do dalszego kształcenia.

 

3

 

Słabo

 

Wystarczająco

W minimalnym zakresie opanował

wiadomości i umiejętności objęte programem

 nauczania niezbędne do dalszego kształcenia.

 

2

 

Bardzo słabo

 

Niezadowalająco

Nie opanował wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania, które są konieczne do dalszego kształcenia.

 

1

 

 

 

2.     Ocena śródroczna przygotowywana jest na podstawie ocen bieżących

     w formie opisowej. Zawiera również zalecenia dla ucznia i rodziców.

Dotyczą one zarówno postępów w edukacji jak i postępów w rozwoju       społeczno – emocjonalnym.

 

3.     Ocena roczna nie zawiera zaleceń. Jest opisem postępów jakie uczeń 

osiągnął w danym roku szkolnym.

 

 Postępy edukacyjne uczniów na zajęciach komputerowych,

 języka angielskiego, a także religii i etyki oceniane są systemem cyfrowym.

 

 

Za udział w konkursach od etapu gminnego wzwyż należy wpisać adnotację w dzienniku uwag za każdy etap.

 

 

Punkty „na minus”

 

Lp.

Przejawy zachowania ucznia

 Wartość punktowa

1.

Przeszkadzanie na lekcjach ( rozmowy, śmiechy, chodzenie po klasie, inne), utrudnianie prowadzenia lekcji.

5

2.

Utrudnianie prowadzenia imprez klasowych, wycieczek.

10

3.

Aroganckie, wulgarne zachowanie wobec nauczyciela lub pracownika szkoły.

20

4.

Niewykonywanie poleceń nauczyciela.

10

5.

 Niewłaściwe zachowanie na przerwach ( bieganie, krzyczenie, spędzanie przerwy na „nie swoim” piętrze ).

5

 

6.

Zaczepki słowne wobec kolegów i koleżanek, ubliżanie, przezywanie.

10

7.

Zaczepki fizyczne:

a) popychanie, podstawianie nogi, szarpanie,

b) bójka,

c) brutalne zachowanie.

 

10

20

30

8.

Posługiwanie się wulgarnym słownictwem.

10

9.

Niszczenie mienia szkolnego i prywatnego:

a) spowodowane nieumyślnie ( z naprawieniem szkody)

b) celowe, z premedytacją,

c) szukanie w czyichś rzeczach ( plecaku kolegi, biurku nauczyciela)

d) podręczników szkolnych z biblioteki.                                      

 

10

50

10

50

10.

Zaśmiecanie szkoły i jej otoczenia. Plucie.

10

11.

Wyłudzanie pieniędzy od kolegów lub kradzież.

50

12.

Palenie papierosów. Zażywanie używek i środków odurzających.

50

13.

Towarzyszenie palącemu papierosy, pijącemu alkohol lub zażywającemu środki odurzające.

40

14.

Podrobienie podpisu rodzica lub nauczyciela, wymazanie oceny, uwagi lub innych znaków postawionych przez nauczyciela.

30

15.

Frekwencja na lekcjach:

a) każde spóźnienie wynikające z winy ucznia,

b) liczne nieusprawiedliwione nieobecności ( powyżej 50),

c) ucieczki z lekcji.

 

5

30

20

16.

Obrażanie godności nauczyciela i pracownika szkoły.

60

17.

Rozpowszechnianie plotek i oszczerstw przez sms-y lub Internet.

20-50

18.

Brak mundurka, obuwia zmiennego

(każdorazowy wpis)

5

19.

Samowolne opuszczenie terenu szkoły podczas przerw, okienek, zajęć i w czasie oczekiwania na odwóz.

20

20.

Niewywiązywanie się w terminie lub wycofanie się z uczestnictwa w konkursie, zawodach lub przedsięwzięciach mimo złożonej wcześniej deklaracji.

20

21.

Niewykonanie zobowiązania, nieprzestrzeganie regulaminów, brak stroju galowego, nieprzygotowanie do zajęć, brak podpisu.

5-10

22.

Stwarzanie zagrożenia dla innych.

10-20

23.

Zachowanie o charakterze seksualnym.

50

24.

Inne wykroczenia wobec kodeksu szkolnego.

10

 

 

4.4. Ogólne zasady ustalania oceny zachowania

 

4.4.1. Ocena zachowania uczniów uwzględnia dwa składniki:

-       ustalony stan rzeczywisty w zakresie zachowania:

-       stwierdzone zmiany względem stanu zachowania przed poprzednią klasyfikacją.

4.4.2. Ocena zachowania jest ustalana przez wychowawcę klasy  po uprzednim zasięgnięciu opinii  zespołu klasowego, członków Rady Pedagogicznej i innych pracowników szkoły.

4.4.3. Jeśli uczeń ma na koncie (poza dodatnimi) więcej niż 15 pkt. ujemnych, to nie może uzyskać oceny wzorowe.

4.4.4. Jeśli  uczeń ma na koncie (poza dodatnimi) więcej niż 30 pkt. ujemnych, to nie może uzyskać oceny bardzo dobre.

 4.4.5. Jeśli uczeń ma na koncie (poza dodatnimi) więcej niż 50 pkt. ujemnych, to nie może uzyskać oceny dobre.

     4.4.6. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

4.4.7. Ocena zachowania naganne powoduje zawieszenie na okres 2 miesięcy prawa reprezentowania szkoły na zewnątrz także w imprezach sportowych.

4.4.8. Ocena zachowania poprawne wyklucza pełnienie funkcji kierowniczych w samorządzie uczniowskim.

4.4.9. Za zachowanie będące wykroczeniem przeciwko prawu wystawiona będzie ocena zachowania naganne. Nie stosuje się wówczas ustalania oceny według punktowych kryteriów zawartych w WSO.

4.4.10. Na ocenę wzorowy i bardzo dobry uczeń musi wykazać się aktywnością jednocześnie w zakresie udziału w konkursach, imprezach szkolnych oraz działalnością na rzecz szkoły w ilości minimum 50 punktów (dodatnich).

4.4.11. Uczeń, który otrzymał naganę dyrektora szkoły, bez względu na ilość zdobytych punktów na plus, może otrzymać najwyżej ocenę poprawny.

 

4.5. Zasady komentowania postaw uczniów

 

4.5.1. Nauczyciel ustala ocenę, starając się, aby była ona jak najbardziej rzetelną informacją o rzeczywistym funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym oraz respektowaniu przez niego zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

4.5.2. Nauczyciel każdorazowo opatruje ocenę komentarzem, który zawiera wskazówki dla ucznia, w jaki sposób może on podnieść ocenę swojego zachowania.

4.5.3. Komentarz musi być sformułowany w sposób życzliwy, nie raniący godności ucznia.

4.5.4. Komentarz do oceny semestralnej i końcoworocznej udzielany jest na piśmie i przekazywany w postaci arkusza obserwacji ucznia do wiadomości rodziców.

4.5.5. Wychowawca ma obowiązek zapoznać uczniów z wykazem przykładowych norm, obowiązków i działań związanych z wymaganiami na poszczególne oceny .

4.5.6. Należy przekazać uczniom zasady oceniania w sposób dla nich zrozumiały. Należy zapoznać z nimi również rodziców na pierwszym zebraniu w roku szkolnym.

 

 

4.6. Procedury związane z odwołaniem od oceny

 

4.6.1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 4.6.2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

 4.6.3. W skład komisji wchodzą:

a)        dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w  szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b)    wychowawca klasy,

c)    wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)    pedagog,

e)     przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f)      przedstawiciel rady rodziców.

.

4.6.4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

4.6.5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

5. Zasady nagradzania uczniów

 

5.1. Za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie uczeń może otrzymać:

-       pochwałę nauczyciela i dyrektora,

-       dyplom uznania,

-       list pochwalny do rodziców,

-       nagrodę rzeczowa,

-       stypendium,

-       wpis na świadectwo.

5.2.Uczeń, którego średnia wyników nauczania na koniec roku szkolnego wynosi co najmniej 4,75 i  posiada ocenę zachowania co najmniej „ bardzo dobre” ,  otrzymuje świadectwo ukończenia danej klasy z wyróżnieniem.

5.3.Na świadectwie ucznia wpisuje się jako szczególne osiągnięcie jego udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu województwa.

5.4. Absolwent, który uzyskał na świadectwie najwyższą średnią ocen, otrzymuje medal z wygrawerowanym swoim nazwiskiem i logo szkoły. Warunki przyznawania medalu stanowi Statut Szkoły w punkcie Wyróżnienia.

 

 

 

 

6. Zasady ewaluacji i zmiany Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

 

6.1. Organizacja ewaluacji systemu oceniania w szkole.

 

6.1.1. Ewaluacji systemu oceniania w szkole dokonuje się w drugim semestrze.

6.1.2. Ewaluacji systemu dokonuje zespół powołany przez dyrektora szkoły.

6.1.3. W celu dokonania ewaluacji przeprowadza się badanie losowo wybranej grupy uczniów klas IV – VI, rodziców i nauczycieli.

6.1.4.Przeprowadza się badanie za pomocą anonimowej ankiety, którą uczniowie wypełniają na godzinach do dyspozycji wychowawcy, rodzice na zebraniu, a nauczyciele podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej.

6.1.5. Celem badania jest określenie, w jakim stopniu  WSO spełnia oczekiwania każdej ze stron procesu edukacji: nauczycieli, uczniów i rodziców.

6.1.6. Ankiety opracowuje zespół ewaluacyjny.

6.1.7. Po przeprowadzonym badaniu zapoznaje się ankietowanych z jego wynikami.

 

6.2. Procedury wnioskowania o zmiany w systemie oceniania.

 

6.2.1.O zmiany w systemie oceniania wnioskuje zespół ewaluacyjny po przeprowadzeniu badania.

6.2.2. Wnioski dotyczące zmian w systemie oceniania może zgłosić każda ze stron procesu edukacji: nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

6.2.3. Rodzice zgłaszają wnioski odnośnie zmian w systemie oceniania za pośrednictwem Rady Rodziców, a uczniowie za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego.

6.2.4. Dokonuje się zmian w WSO, jeśli większością głosów wyrazi na to zgodę Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców I Samorząd Uczniowski.

 

 

 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

UCZNIÓW KLAS I-III

 

Ocena opisowa uwzględnia postępy w edukacji, rozwoju  emocjonalno - społecznym oraz osobiste osiągnięcia ucznia.     

 W ciągu roku szkolnego stosowane są oceny: bieżąca, śródroczna i roczna.

 

1.     Ocena bieżąca dokonywana jest systematycznie w oparciu o dziennik zajęć zintegrowanych.

W bieżącej ocenie zachowania, uczeń otrzymuje punkty dodatnie lub ujemne w następujących kryteriach zachowań:

·        aktywność – zaangażowanie,

·        kultura osobista,

·        kontakty z rówieśnikami,

·        zbiórka surowców wtórnych,

·        mundurek

 

Aby otrzymać „Złoty Medal” i wzorową ocenę z zachowania uczeń powinien spełniać wszystkie poniższe kryteria:

- kulturalnie zachowywać się w szkole i poza szkołą,

- stosować formy grzecznościowe,

- dbać o własne przybory oraz mienie klasy i szkoły,

- z zaangażowaniem podejmować się działań na rzecz klasy, grupy wiekowej i szkoły,

- godnie reprezentować klasę i grupę wiekową na uroczystościach, imprezach, konkursach,

- być życzliwym i otwartym na potrzeby innych.

 

Aktywność edukacyjna uczniów oceniana jest według następującej skali i symboli:

SKALA

OPIS

SYMBOL

 

Wspaniale

 

Znakomicie, wybitnie

Wiadomości i umiejętności wykraczają poza treści programowe.

 

6

 

Bardzo dobrze

 

Doskonale, bardzo ładnie

Opanował w pełnym zakresie wiadomości

i umiejętności objęte programem nauczania.

 

5

 

Dobrze

 

Poprawnie

Opanował w dużym zakresie wiadomości

i umiejętności objęte programem nauczania.

 

4

 

Zadowalająco

 

Zadowalająco

Opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone  programem nauczania, niezbędne do dalszego kształcenia.

 

3

 

Słabo

 

Wystarczająco

W minimalnym zakresie opanował

wiadomości i umiejętności objęte programem

 nauczania niezbędne do dalszego kształcenia.

 

2

 

Bardzo słabo

 

Niezadowalająco

Nie opanował wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania, które są konieczne do dalszego kształcenia.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Ocena śródroczna przygotowywana jest na podstawie ocen bieżących

     w formie opisowej. Zawiera również zalecenia dla ucznia i rodziców.

Dotyczą one zarówno postępów w edukacji jak i postępów w rozwoju       społeczno – emocjonalnym.

 

3.     Ocena roczna nie zawiera zaleceń. Jest opisem postępów jakie uczeń 

osiągnął w danym roku szkolnym.

 

 Postępy edukacyjne uczniów na zajęciach komputerowych,

 języka angielskiego, a także religii i etyki oceniane są systemem cyfrowym.